Obligationer og lån

PensionDanmarks investeringer i obligationer og lån havde ultimo 2018 en værdi på knap 80 mia. kr. Investeringerne er fordelt på hhv. nominelle obligationer og kreditobligationer. De nominelle obligationer består af danske stats- og realkreditobligationer og direkte lån med høj sikkerhed. Kreditobligationerne udgør højrenteobligationer, sikrede banklån og Emerging Market-obligationer.

Danske stats- og realkreditobligationer

PensionDanmarks beholdning af almindelige obligationer forvaltes internt og består primært af danske stats- og realkreditobligationer. Vi investerer hovedsageligt i fastforrentede nominelle obligationer. Herudover supplerer vi med danske indeksobligationer. Disse bidrager til at beskytte porteføljen mod stigende inflation, da obligationernes ydelser og restgæld løbende reguleres med udviklingen i inflationen. Derudover anvender vi afledte finansielle renteinstrumenter (swaps og futures) til at styre den overordnede renterisiko i porteføljen.

Ultimo 2018 havde PensionDanmark investeret 36 mia.kr. i stats- og realkreditobligationer. 

Direkte udlån med høj sikkerhed

Indenfor de seneste år er Pensiondanmarks obligationsportefølje suppleret med forskellige typer af direkte udlån med høj sikkerhed (kreditværdighed). Denne del af porteføljen omfatter blandt andet udlån under den rammeaftale, som PensionDanmark indgik med Eksport Kredit Fonden (EKF) tilbage i 2011. Aftalen betyder, at PensionDanmark stiller 10 mia. kr. til rådighed for finansiering af danske eksportordrer.

Udlånene sker i samarbejde med EKF, der garanterer over for PensionDanmark, at lånene bliver betalt tilbage. Siden 2012 er udlånene under EKF-aftalen suppleret med opkøb af langt løbende banklån med sikkerhed i infrastrukturaktiver, som ligeledes har en meget høj sikkerhed for tilbagebetaling.

Likviditetspræmie

Typisk giver denne type udlån en merrente på mellem 1,0 og 2,5 procentpoint sammenholdt med danske statsobligationer. På grund af den høje sikkerhed på denne type udlån, er merrenten primært en likviditetspræmie, som skal kompensere for, at denne type lån er sværere at omsætte end almindelige børsnoterede obligationer.

Da PensionDanmark har en kraftig vækst i formuen og en meget lang investeringshorisont, er banklånenes lavere omsættelighed ikke nogen væsentlig ulempe.

Ultimo 2018 udgjorde PensionDanmarks investeringer i direkte udlån med høj sikkerhed 3,7 mia. kr.

Kreditobligationer

Kredit- eller højrenteobligationer er en fællesbetegnelse for forskellige typer af erhvervsobligationer og lån samt statsobligationer fra en række Emerging Markets-lande. Ultimo 2018 var der investeret 39 mia.kr. i denne type kreditobligationer. 

PensionDanmarks investeringer i kreditobligationer

Erhvervsobligationer Beløb            Type
Investment Grade erhvervsobligationer 3,5 mia.kr. Erhvervsobligationer udstedt af virksomheder med høj kreditvurdering.
High Yield erhvervsobligationer 11,2 mia.kr. Erhvervsobligationer udstedt af virksomheder med forholdsvis lav kreditvurdering.
Sikrede banklån 13,6 mia.kr. Sikrede banklån – også kaldet Senior Bank Debt – er banklån til virksomheder, hvor den långivende bank efterfølgende har solgt hovedparten af lånet til en vifte af investorer. Lånene er blandt andet karakteriseret ved, at långiver typisk har 1. prioritetspant i låntagers aktiver. Når der investeres i sikrede banklån, er investor derfor bedre sikret i forbindelse med en eventuel virksomhedskonkurs, end hvis der i stedet er investeret i fx High Yield-obligationer. High Yield-obligationer giver dog typisk en højere løbende rente, som kompenserer for den højere risiko.
Emerging Market-obligationer  9,9 mia.kr. Hovedparten er statsobligationer, men der investeres også i obligationer udstedt af virksomheder (obligationer fra Asien, Latinamerika og Østeuropa).

Eksterne forvaltere

Godt en tredjedel af investeringerne i kreditobligationer forvaltes internt, mens den resterende del forvaltes af en række eksterne forvaltere.  Tabellen nedenfor viser PensionDanmarks eksterne forvaltere med mandat til investering i forskellige typer af kreditobligationer og lån.

Kreditforvaltere Type Website
DCI US High Yield www.dci.com
State Street Global Advisors US High Yield www.statestreet.com
Nomura Corporate Research and Asset Management US High Yield www.nomura.com/ncram
Morgan Stanley US High Yield www.morganstanley.com/im
Capital Four European High Yield www.capital-four.com
BlackRock European High Yield www.blackrock.com
Nordea Investment Management European Financial Debt www.nordea.com
BankInvest Emerging Market Debt www.bankinvest.dk
Colchester Global Investors Emerging Market Debt www.colchesterglobal.com
Lazard Asset Management Emerging Market Debt www.lazardnet.com
Credit Suisse Asset Management Senior Bank Debt www.credit-suisse.com
Symphony Asset Management Senior Bank Debt www.symphonyasset.com
Oak Hill Advisors Senior Bank Debt www.oakhilladvisors.com

Kontakt

Steffen Mielke
Steffen Mielke

Head of Fixed income

+45 3374 8038
Erik Bennike
Erik Bennike

Head of Credits

+45 3374 8039