Årsrapport 2010

Årsrapporten 2010 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmieindtægterne for 2010 blev på 10,4 mia. kr. – det hidtil højeste niveau i PensionDanmark. Selvom de løbende indbetalinger faldt som følge af nedgangen i beskæftigelsen i første halvår 2010, steg præmieindtægterne samlet, idet medlemmernes overførsler fra andre pensionsselskaber steg fra 0,8 mia. kr. i 2009 til 1,1 mia. kr. i 2010. 
  • PensionDanmark fik et afkast på medlemmernes opsparing til livsvarig alderspension på mellem 12,9 pct. (alder under 41 år) og 9,8 pct. før skat (alder over 70 år). Et typisk medlem fik dermed en afkasttilskrivning på den livsvarige alderspension på 11,9 pct. før skat eller 10,1 pct. efter skat. 
  • Der blev i 2010 i alt udbetalt 1,7 mia. kr. til medlemmerne i forbindelse med alderspensionering, førtidspensionering, dødsfald og kritisk sygdom – en stigning på 11 pct. i forhold til 2009. Alders- og førtidspensionister med løbende udbetaling voksede med 3.900 til 28.500 personer – heraf var godt 17.500 alderspensionister ultimo 2010.
  • Omkostningerne som andel af præmierne var 2,2 pct. i 2010. Dermed har omkostningsprocenten de seneste seks år ligget i intervallet 2,0-2,2 pct. Omkostninger i kr. pr. medlem blev på 362 kr. i 2010.
  • Balancen voksede med 20 pct. til 106 mia. kr. 
  • Årets resultat blev på 386 mio. kr. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 1,5 mia. kr., og med en basiskapital på 3,2 mia. kr. er den 2,2 gange større end kapitalkravet. PensionDanmark er således velkonsolideret. 
  • Antallet af medlemmer voksede med 18.000 til 595.000 personer.
HOVEDTAL 2010 2009 2008 2007 2006
Resultatopgørelsemio. kr.          
Præmier for egen regning 10.369 10.309 10.215 9.479 8.375
Afkast af investeringsaktiver 10.175 10.454 -8.661 1.413 3.602
Forsikringsydelser f.e.r. -2.486 -2.533 -2.119 -2.096 -1.767
Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt -233 -222 -204 -192 -170
Årets resultat 386 1.168 -628 149 323
Aktivermio. kr.          
Investeringsaktiver 10.803 9.166 46.900 49.805 44.999
Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter 93.976 77.564 21.278 19.599 15.980
Andre aktiver 1.146 1.724 3.768 1.359 1.232
Aktiver i alt 105.925 88.343 71.946 70.763 62.211
Passivermio. kr.          
Egenkapital i alt 3.173 2.787 3.955 4.584 4.481
Livsforsikringshensættelser m.v. 6.338 6.733 44.490 42.387 36.750
Særlige bonushensættelser 0 0 1.372 1.180 978
Kollektivt bonuspotentiale 208 107 106 2.554 3.620
Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. i alt 6.546 6.839 45.968 46.121 41.347
Hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r. 94.614 78.364 21.623 19.971 16.307
Andre passiver 1.592 352 400 88 76
Passiver i alt 105.925 88.343 71.946 70.763 62.211
Solvenskrav 635 624 1.311 1.163 1.802
Basiskapital 3.173 2.787 5.327 5.763 5.459
Medlemmer          
Antal ultimo 595.104 577.501 564.350 544.285 516.636
Afkastnøgletal, markedsrenteprodukter        

Afkast før pensionsafkastskat, pct.        

1) - Livrente under 41 år

12,9

14,2

-11,5

2,6

6,8

1) - Livrente alder 50 år

11,9

14,2

-11,5

2,6

6,8

1) - Livrente alder 60 år

11,0

14,2

-11,5

2,6

6,8

1) - Livrente alder 70 år

9,8

14,2

-11,5

2,6

6,8

Supplerende nøgletal        

2) - Afkasttilskrivning efter skat, livsvarig alderspension, pct.

10,1

12,4

2,5

6,0

6,0

1) Afkastnøgletallet vedrører opsparingen til livsvarig alderspension, som i indtil 2009 var gennemsnitsforrentet. Herefter har det været markedsforrentet.  
2) Det tilskrevne afkast i 2009 dækker det typiske medlem. Medlemmerne har typisk fået 8,9 pct. i rente efter skat samt yderligere udlodning af reserver på den enkeltes konto svarende til 3,5 pct. Således har det typiske medlem fået en tilskrivning på 12,4 pct.

Download PensionDanmarks årsrapporter og halvårsrapporter

Vælg årstal herunder, og hent års- og halvårsrapporterne. PensionDanmarks aktuelle kvartalsmæssige regnskabsmeddelelser kan læses via vores nyhedsside.

 

 

2015

 

2014

Årsrapport 2014

Halvårsrapport 2014

2013

Årsrapport 2013

Halvårsrapport 2013

2012

Årsrapport 2012

Halvårsrapport 2012

2011

Årsrapport 2011

Halvårsrapport 2011

2010

Årsrapport 2010

Halvårsrapport 2010

 2000-2009

Rapporter fra før 2010