Årsrapport 2011

Årsrapporten 2011 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmieindtægterne for 2011 blev på 10,5 mia. kr. – det hidtil højeste niveau i PensionDanmark. Der blev i alt indbetalt 9,6 mia. kr. i løbende pensionsbidrag – en fremgang på 3,7 pct. Stigningen skyldes primært et højere antal bidragsaktive medlemmer sammenlignet med 2010. Overførsler fra andre pensionsselskaber udgjorde 0,9 mia. kr. 
  • PensionDanmark fik et afkast på medlemmernes opsparing til livsvarig alderspension på mellem 8,2 pct. (medlemmer under 41 år) og 11,7 pct. før skat (medlemmer på 65 år). 
  • Der blev i 2011 i alt udbetalt 1,9 mia. kr. til medlemmerne i forbindelse med alderspensionering, førtidspensionering, dødsfald og kritisk sygdom – en stigning på 10 pct. i forhold til 2010. Alders- og førtidspensionister med løbende udbetaling voksede med 4.400 til 32.900 personer – heraf var godt 21.500 alderspensionister ultimo 2011.
  • Omkostningerne målt i forhold til indbetalingerne var 2,2 pct. i 2011. Dermed har omkostningsprocenten de seneste syv år ligget i intervallet 2,0-2,2 pct. Omkostningerne til administration faldt til 352 kr. pr. medlem i 2011 fra 362 kr. i 2010.
  • Balancen voksede med 15 pct. til knap 122 mia. kr. 
  • Årets resultat blev på 562 mio. kr. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 1,6 mia. kr., og med en basiskapital på 3,7 mia. kr. er der således en overdækning på 2,1 mia. kr. PensionDanmark er således velkonsolideret.
  • Antallet af medlemmer voksede med 23.000 til i alt 618.000 personer.
HOVEDTAL 2011 2010 2009 2008 2007
Resultatopgørelsemio. kr.          
Præmier for egen regning 10.465 10.369 10.309 10.215 9.479
Afkast af investeringsaktiver 10.484 10.175 10.454 -8.661 1.413
Forsikringsydelser f.e.r. -3.207 -2.486 -2.533 -2.119 -2.096
Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt -234 -233 -222 -204 -192
Årets resultat 562 386 1.168 -628 149
Aktivermio. kr.          
Investeringsaktiver 11.513 10.803 9.166 46.900 49.805
Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter 109.209 93.976 77.564 21.278 19.599
Andre aktiver 1.132 1.146 1.724 3.768 1.359
Aktiver i alt 121.854 105.925 88.343 71.946 70.763
Passivermio. kr.          
Egenkapital i alt 3.696 3.173 2.787 3.955 4.584
Livsforsikringshensættelser m.v. 6.380 6.338 6.733 44.490 42.387
Særlige bonushensættelser 0 0 0 1.372 1.180
Kollektivt bonuspotentiale 409 208 107 106 2.554
Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. i alt 6.789 6.546 6.839 45.968 46.121
Hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r. 109.802 94.614 78.364 21.623 19.971
Andre passiver 1.538 1.592 352 400 88
Passiver i alt 121.854 105.925 88.343 71.946 70.763
Solvenskrav 637 635 624 1.311 1.163
Basiskapital 3.696 3.173 2.787 5.327 5.763
Medlemmer          
Antal ultimo 617.784 595.104 577.501 564.350 544.285
Afkastnøgletal, markedsrenteprodukter        

Afkast før pensionsafkastskat, pct.        

1) - Livrente under 41 år

8,2

12,9

14,2

-11,5

2,6

1) - Livrente alder 50 år

9,6

11,9

14,2

-11,5

2,6

1) - Livrente alder 60 år

11,0

11,0

14,2

-11,5

2,6

1) - Livrente alder 70 år

9,7

9,8

14,2

-11,5

2,6

Supplerende nøgletal        

Afkasttilskrivning efter skat, livsvarig alderspension, pct.

8,2

10,1

12,4
2)

2,5

6,0

1) Afkastnøgletallet vedrører opsparingen til livsvarig alderspension, som i indtil 2009 var gennemsnitsforrentet. Herefter har det været markedsforrentet.
2) Det tilskrevne afkast i 2009 dækker det typiske medlem. Medlemmerne fik typisk 8,9 pct. i rente efter skat samt yderligere udlodning af reserver på den enkeltes konto svarende til 3,5 pct. Således har det typiske medlem fået en tilskrivning på 12,4 pct.

Download PensionDanmarks årsrapporter og halvårsrapporter

Vælg årstal herunder, og hent års- og halvårsrapporterne. PensionDanmarks aktuelle kvartalsmæssige regnskabsmeddelelser kan læses via vores nyhedsside.

 

 

2015

 

2014

Årsrapport 2014

Halvårsrapport 2014

2013

Årsrapport 2013

Halvårsrapport 2013

2012

Årsrapport 2012

Halvårsrapport 2012

2011

Årsrapport 2011

Halvårsrapport 2011

2010

Årsrapport 2010

Halvårsrapport 2010

 2000-2009

Rapporter fra før 2010