Årsrapport 2012

Årsrapporten 2012 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Indbetalingerne fra medlemmerne for 2012 blev på 10,7 mia. kr. – det hidtil højeste niveau i PensionDanmark. Der blev i alt indbetalt 9,9 mia. kr. i løbende pensionsbidrag – en fremgang på 3,3 pct. Overførsler fra andre pensionsselskaber udgjorde 0,8 mia. kr. 
  • PensionDanmark fik et afkast på medlemmernes opsparing til livsvarig alderspension på mellem 9,0 pct. (medlemmer på 65 år) og 10,9 pct. (medlemmer under 41 år) før skat. 
  • Der blev i 2012 i alt udbetalt 3,9 mia. kr. til medlemmerne i forbindelse med alderspensionering, førtidspensionering, dødsfald og kritisk sygdom. Heraf tegnede udbetalingerne af alders- og førtidspension mv. sig for 2,1 mia. kr., hvilket var 11 pct. højere end i 2011 – primært som følge af større udbetalinger ved alderspensionering, hvor der var en stigning på 21 pct. 
  • Administrationsomkostningerne blev i 2012 på 400 kr. pr. medlem (324 kr. pr. medlem eksklusive engangsomkostninger til skift af forsikringsadministrativ platform) sammenlignet med 352 kr. pr. medlem i 2011.
  • Omkostningerne målt i forhold til indbetalingerne blev på 2,6 pct. (2,1 pct. eksklusive engangsomkostninger til skift af forsikringsadministrativ platform). 
  • Balancen voksede med 14 pct. til 139 mia. kr. 
  • Årets resultat blev på 450 mio. kr. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 1,9 mia. kr., og med en basiskapital på 4,1 mia. kr. er der således en overdækning på 2,2 mia. kr. PensionDanmark er således velkonsolideret. 
  • Antallet af medlemmer voksede med 16.000 til i alt 633.000.
HOVEDTAL 2012 2011 2010 2009 2008
Resultatopgørelsemio. kr.          
Indbetalinger 10.653 10.465 10.369 10.309 10.215
Investeringsafkast 12.029 10.484 10.175 10.454 -8.661
Udbetalinger -3.961 -3.207 -2.486 -2.533 -2.119
Administrationsomkostninger -274 -234 -233 -222 -204
Årets resultat 450 562 386 -1.168 -628
Aktivermio. kr.          
Investeringsaktiver tilknyttet markedsforrentede pensioner 125.293 109.209 93.976 77.564 21.278
Investeringsaktiver tilknyttet gennemsnitsforrentede pensioner 12.086 11.513 10.803 9.166 46.900
Andre aktiver 1.451 1.132 1.146 1.613 3.768
Aktiver i alt 138.830 121.854 105.925 88.343 71.946
Passivermio. kr.          
Egenkapital i alt 4.147 3.696 3.173 2.787 3.955
Hensættelser til markedsforrentede pensioner 125.888 109.802 94.614 78.364 21.623
Hensættelser til øvrige pensioner 6.901 6.789 6.546 6.839 45.968
Andre passiver 1.894 1.567 1.592 352 400
Passiver i alt 138.830 121.854 105.925 88.343 71.946
Solvenskrav 648 637 635 624 1.311
Basiskapital 4.147 3.696 3.173 2.787 5.327
Medlemmer          
Antal ultimo 633.556 617.784 595.104 577.501 564.350
Afkastnøgletal, markedsforrentede pensioner        

Afkast før pensionsafkastskat, pct.        

1) - Livrente under 41 år

10,9

8,2

12,9

14,2

-11,5

1) - Livrente alder 50 år

10,2

9,6

11,9

14,2

-11,5

1) - Livrente alder 60 år

9,4

11,0

11,0

14,2

-11,5

1) - Livrente alder 65 år

9,0

11,7

10,5

14,2

-11,5

Supplerende nøgletal        

Afkasttilskrivning efter skat, livsvarig alderspension, pct.

8,4

8,2

10,1

12,4
2)

2,5

1) Afkastnøgletallet vedrører opsparingen til livsvarig alderspension, som indtil 2009 var gennemsnitsforrentet. Herefter har det været markedsforrentet.
2) Det tilskrevne afkast dækker det typiske medlem. Medlemmerne fik typisk 8,9 pct. i rente efter skat samt yderligere udlodning af reserver på den enkeltes konto svarende til 3,5 pct. Således har det typiske medlem fået en tilskrivning på 12,4 pct.

Download PensionDanmarks årsrapporter og halvårsrapporter

Vælg årstal herunder, og hent års- og halvårsrapporterne. PensionDanmarks aktuelle kvartalsmæssige regnskabsmeddelelser kan læses via vores nyhedsside.

 

 

2015

 

2014

Årsrapport 2014

Halvårsrapport 2014

2013

Årsrapport 2013

Halvårsrapport 2013

2012

Årsrapport 2012

Halvårsrapport 2012

2011

Årsrapport 2011

Halvårsrapport 2011

2010

Årsrapport 2010

Halvårsrapport 2010

 2000-2009

Rapporter fra før 2010