Halvårsrapport 2013

Hovedpunkter for 1. halvår 2013

PensionDanmark har i det 1. halvår af 2013 opnået tilfredsstillende resultater:

  • Præmier udgjorde 5,2 mia. kr., hvilket er på niveau med 1. halvår 2012.
  • Langt hovedparten af medlemmernes opsparing forrentes med det faktiske markedsafkast. Den markedsforrentede opsparing opnåede et afkast mellem 3,0 pct. og 0,4 pct. før skat.
  • Forsikringsydelser udgjorde 2,5 mia. kr., hvilket er 0,4 mia. kr. mere end samme periode sidste år. Det skyldes primært en stigning i overførsler til andre selskaber i forbindelse med jobskifte.
  • Administrationsomkostninger udgjorde 193 kr. pr. medlem svarende til 2,6 pct. af præmierne. Når der ses bort fra engangsomkostningerne i forbindelse med investeringen i ny forsikringsadministrativ platform mv., som forventes taget i brug i 2014, udgjorde omkostningerne 186 kr. pr. medlem og 2,5 pct. af præmieindtægterne.
  • Det regnskabsmæssige resultat, som tilfalder egenkapitalen, blev 0,1 mia. kr.
  • Den samlede balance var i forhold til primo året steget med 3,6 mia. kr. til i alt 142,5 mia. kr.
  • Egenkapitalen udgjorde 4,3 mia. kr. Solvenskravet blev opgjort til 0,7 mia. kr., mens det individuelle solvensbehov blev opgjort til 1,9 mia. kr. Der er således betydelig overdækning.
Hovedtal
2013 1.halvår
2012 1.halvår
2012
Resultatopgørelse, mio. kr.
     
Præmier for egen regning 5.237 5.240 10.653
Afkast af investeringsaktiver 2.241 5.135 12.029
Forsikringsydelser f.e.r. -2.460 -2.052 -3.961
Forsikringsmæssige
driftsomkostninger f.e.r. i alt
-135 -159 -274
Periodens resultat 121 211 450
Aktiver, mio. kr.      
Investeringsaktiver 11.108 11.381 12.086
Investeringsaktiver tilknyttet
unit-linked kontrakter
129.832 116.460 125.293
Andre aktiver 1.520 1.085 1.451
Aktiver i alt 142.460 128.927 138.830
Passiver, mio. kr.      
Egenkapital i alt 4.268 3.907 4.147
Livsforsikrings-
hensættelser m.v.
6.462 6.276 6.552
Kollektivt bonuspotentiale 298 484 350
Hensættelser for
unit-linked kontrakter f.e.r.
130.427 117.035 125.888
Andre passiver 1.005 1.225 1.893
Passiver i alt 142.460 128.927 138.830
Solvenskrav 635 632 648
Basiskapital 4.268 3.907 4.147
Medlemmer      
Antal ultimo 636.753 620.965 633.556