Årsrapport 2013

Årsrapporten 2013 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Indbetalingerne fra medlemmerne for 2013 blev på 10,7 mia. kr. – det hidtil højeste niveau i PensionDanmark. Der blev i alt indbetalt 9,9 mia. kr. i løbende pensionsbidrag – en stigning på 0,5 pct. Overførsler fra andre pensionsselskaber udgjorde 0,8 mia. kr. 
  • PensionDanmark fik et afkast på medlemmernes opsparing til livsvarig alderspension på mellem 3,9 pct. (medlemmer på 65 år) og 9,3 pct. (medlemmer under 41 år) før skat. 
  • Der blev i 2013 i alt udbetalt 4,7 mia. kr. til medlemmerne i forbindelse med alderspensionering, førtidspensionering, dødsfald og kritisk sygdom. Heraf tegnede udbetalingerne af alders- og førtidspension mv. sig for 2,3 mia. kr., hvilket var 12 pct. højere end i 2012 – primært som følge af større udbetalinger ved alderspensionering, hvor der var en stigning på 21 pct. 
  • Administrationsomkostningerne blev i 2013 på 378 kr. pr. medlem sammenlignet med 400 kr. pr. medlem i 2012.
  • Omkostningerne målt i forhold til indbetalingerne blev på 2,5 pct. (2,3 pct. eksklusive engangsomkostninger til skift af forsikringsadministrativ platform). 
  • Balancen voksede med 10 pct. til 152 mia. kr. 
  • Årets resultat blev et underskud på 695 mio. kr. Underskuddet skyldes, at der ved udgangen af 2013 blev overført 924 mio. kr. fra egenkapitalen til medlemmernes konti. Overførslen skete, fordi det blev besluttet at stoppe den hidtidige opkrævning af bidrag til pensionstillæg. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 1,2 mia. kr., og med en basiskapital på 3,5 mia. kr. er der således en overdækning på 2,3 mia. kr. PensionDanmark er således velkonsolideret. 
  • Antallet af medlemmer voksede med 9.000 til i alt 642.000.
HOVEDTAL 2013 2012 2011 2010 2009
Resultatopgørelsemio. kr.          
Indbetalinger 10.738 10.653 10.465 10.369 10.309
Investeringsafkast 9.075 12.029 10.484 10.175 10.454
Udbetalinger -4.674 -3.961 -3.207 -2.486 -2.533
Administrationsomkostninger -264 -274 -234 -233 -222
Årets resultat -695 450 562 386 -1.168
Aktivermio. kr.          
Investeringsaktiver tilknyttet markedsforrentede pensioner 139.448 125.293 109.209 93.976 77.564
Andre investeringsaktiver 11.135 12.086 11.513 10.803 9.166
Andre aktiver 1.554 1.451 1.132 1.146 1.613
Aktiver i alt 152.137 138.830 121.854 105.925 88.343
Passivermio. kr.          
Egenkapital i alt 3.452 4.147 3.696 3.173 2.787
Hensættelser til markedsforrentede pensioner 140.056 125.888 109.802 94.614 78.364
Hensættelser til øvrige pensioner 6.905 6.901 6.789 6.546 6.839
Andre passiver 1.724 1.894 1.567 1.592 352
Passiver i alt

152.137

138.830

121.854

105.925

88.343

Solvenskrav 624 648 637 635 624
Basiskapital 3.452 4.147 3.696 3.173 2.787
Medlemmer          
Antal ultimo 642.178 633.556 617.784 595.104 577.501
Afkastnøgletal, markedsforrentede pensioner        

Afkast før pensionsafkastskat, pct.        

1) - Livrente under 41 år

9,3

10,9

8,2

12,9

14,2

1) - Livrente alder 50 år

7,1

10,2

9,6

11,9

14,2

1) - Livrente alder 60 år

5,0

9,4

11,0

11,0

14,2

1) - Livrente alder 65 år

3,9

9,0

11,7

10,5

14,2

 

1) Afkastnøgletallet vedrører opsparingen til livsvarig alderspension, som indtil 2009 var gennemsnitsforrentet. Herefter har det været markedsforrentet.