Årsrapport 2014

Årsrapporten for 2014 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmier udgjorde 12,5 mia. kr. 
  • Investeringsafkastet blev på 16,1 mia. kr. – det hidtil største.
  • Medlemmernes markedsforrentede opsparing opnåede et afkast på over 10 pct. før skat.
  • Udbetalinger udgjorde 8,2 mia. kr. - heraf udgjorde afgift ved konvertering fra kapitalpension til aldersopsparing 3,1 mia. kr.
  • Administrationsomkostninger udgjorde 378 kr. pr. medlem svarende til 2,1 pct. af præmierne.
  • Den samlede balance var i forhold til primo året steget med 18,9 mia. kr. til i alt 171 mia. kr.
Hovedtal 2014  2013 
Resultatopgørelse, mio. kr.    
Indbetalinger 12.489 10.738
Afkast 16.094 9.075
Udbetalinger 8.136 4.674
- heraf afgift ved konvertering fra kapitalpension til aldersopsparing 3.089 -
- heraf udbetalinger til medlemmer 5.047 4.674
Forsikringsmæssige driftsomkostninger  265 264
Årets resultat 150 -695
Aktiver, mio. kr.    
Investeringsaktiver tilknyttet markedsrente opsparing 155.909 139.448
Investeringsaktiver tilknyttet øvrige opsparinger 13.351 11.135
Øvrige aktiver 1.690 1.554
Aktiver i alt 170.951 152.137
Passiver, mio. kr    
Egenkapital i alt 3.602 3.452
Hensættelser til markedsrente opsparing 156.615 140.056
Hensættelser til øvrige opsparinger 7.827 6.905
Øvrige passiver 2.906 1.725
Passiver i alt 170.951 152.137
Solvenskrav 534 624
Basiskapital 3.602 3.452
Medlemmer    
Antal ultimo 662.107 642.178

 

1) Afkastnøgletallet vedrører opsparingen til livsvarig alderspension, som indtil 2009 var gennemsnitsforrentet. Herefter har det været markedsforrentet.