Årsrapport 2015

Årsrapporten for 2015 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmier udgjorde 12,1 mia. kr.Investeringsafkastet blev på 7,1 mia. kr.
  • Medlemmernes markedsforrentede opsparing opnåede et afkast på over 5 pct. før skat.
  • Udbetalinger udgjorde 5,9 mia. kr.
  • Administrationsomkostninger udgjorde 71 kr. pr. medlem svarende til 0,4 pct. af præmierne. (305 kr. pr. medlem hvis der ses bort fra momsgodtgørelse fra SKAT og effekten af justeringen af afskrivningsgrundlag og levetider på it-systemet.)
  • Den samlede balance var i forhold til primo året steget med 12,2 mia. kr. til i alt 183,1 mia. kr.
Hovedtal 2015 2014 
Resultatopgørelse, mio. kr.    
Indbetalinger 12.138 12.489
Afkast 7.072 16.094
Udbetalinger 5.925 8.136
- heraf afgift ved konvertering fra kapitalpension til aldersopsparing 48 3.089
- heraf udbetalinger til medlemmer 5.877 5.047
Forsikringsmæssige driftsomkostninger  51 265
Årets resultat 182 150
Aktiver, mio. kr.    
Investeringsaktiver tilknyttet markedsrente opsparing 167.566 155.909
Investeringsaktiver tilknyttet øvrige opsparinger 13.041 13.351
Øvrige aktiver 2.497 1.690
Aktiver i alt 183.104 170.951
Passiver, mio. kr    
Egenkapital i alt 3.784 3.602
Hensættelser til markedsrente opsparing 168.434 156.615
Hensættelser til øvrige opsparinger 7.884 7.827
Øvrige passiver 3.001 2.906
Passiver i alt 183.104 170.951
Solvenskrav 576 534
Basiskapital 3.758 3.602
Medlemmer    
Antal ultimo 683.581 662.107