Halvårsrapport 2012

Halvårsrapporten indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmierne udgjorde 5,2 mia. kr., hvilket er på niveau med 1. halvår 2011. De løbende indbetalinger er steget med 3,6 pct. i 2012 sammenholdt med samme periode i 2011. Omvendt er overførslerne fra andre pensionsordninger i forbindelse med jobskifte blevet noget mindre end i 1. halvår 2011. 
  • Antallet af medlemmer er i halvåret steget med 11.642 til 620.965.
  • Medlemmerne har opnået et tilfredsstillende investeringsafkast. I 1. halvår 2012 opnåede PensionDanmarks alderspuljer et afkast mellem 4,9 og 3,1 pct. før skat.
  • Medlemmerne har i 1. halvår 2012 modtaget 2,0 mia. kr. som forsikringsydelser i forbindelse med alderspensionering, førtidspension, kritisk sygdom, udbetaling til de efterladte ved dødsfald samt overførsler af opsparingen til andre pensionsordninger, når medlemmer skifter overenskomstområde. 
  • Administrationsomkostninger udgjorde 234 kr. pr. medlem svarende til 3,0 pct. af præmierne. Det er en stigning i forhold til 2011, som skyldes , at PensionDanmark i 2012 og 2013 gennemfører investeringer i en ny forsikringsadministrativ platform, som forventes taget i brug i 2014. 
  • Det regnskabsmæssige resultat, som tilfalder egenkapitalen, blev 0,2 mia. kr. 
  • Egenkapitalen udgjorde 3,9 mia. kr. Solvenskravet blev opgjort til 0,6 mia. kr., mens det individuelle solvensbehov blev opgjort til 1,7 mia. kr. Der er således rigelig overdækning. 
  • Den samlede balance var i forhold til primo året steget med 7 mia. kr. til i alt 128,9 mia. kr.
Hovedtal
2012  1.halvår  
2011 1.halvår
2011
Resultatopgørelse, mio. kr.
     
Præmier for egen regning 5.240 5.189 10.465
Afkast af investeringsaktiver 5.135 1.995 10.484
Forsikringsydelser f.e.r. -2.052 -1.493 -3.207
Forsikringsmæssige
driftsomkostninger f.e.r. i alt
-159 -123 -234
Periodens resultat 211 147 562
Aktiver, mio. kr.      
Investeringsaktiver 11.381 9.638 11.513
Investeringsaktiver tilknyttet
unit-linked kontrakter
116.460 99.429 109.209
Andre aktiver 1.085 1.190 1.132
Aktiver i alt 128.927 110.258 121.854
Passiver, mio. kr.      
Egenkapital i alt 3.907 3.282 3.696
Livsforsikrings-
hensættelser m.v.
6.276 6.009 6.380
Kollektivt bonuspotentiale 484 210 409
Hensættelser for
unit-linked kontrakter f.e.r.
117.035 100.076 109.802
Andre passiver 1.225 682 1.567
Passiver i alt 128.927 110.258 121.854
Solvenskrav 632 622 637
Basiskapital 3.907 3.282 3.696
Medlemmer      
Antal ultimo 620.965 609.323 617.784

Download PensionDanmarks årsrapporter og halvårsrapporter

Vælg årstal herunder, og hent års- og halvårsrapporterne. PensionDanmarks aktuelle kvartalsmæssige regnskabsmeddelelser kan læses via vores nyhedsside.

 

 

2015

 

2014

Årsrapport 2014

Halvårsrapport 2014

2013

Årsrapport 2013

Halvårsrapport 2013

2012

Årsrapport 2012

Halvårsrapport 2012

2011

Årsrapport 2011

Halvårsrapport 2011

2010

Årsrapport 2010

Halvårsrapport 2010

 2000-2009

Rapporter fra før 2010