Halvårsrapport 2010

Halvårsrapporten indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmierne udgjorde 4,9 mia. kr., hvilket er 5 pct. mindre end i 1. halvår 2009. De lavere præmier afspejler den lavere beskæftigelse inden for de områder, der har pensionsordning i PensionDanmark.
  • Antallet af medlemmer er i halvåret steget med 9.000 til 586.000. Væksten skyldes flere hvilende og pensionerede medlemmer, mens antallet af medlemmer i beskæftigelse faldt.
  • Medlemmerne har opnået et meget tilfredsstillende investeringsafkast. Langt hovedparten af medlemmernes opsparing forrentes med det faktiske markedsafkast. Opsparingen til livsvarig alderspension blev forrentet med mellem 7,4 pct. og 7,8 pct. før skat, og opsparingen til kapital- og ratepensioner blev forrentet med mellem 7,0 pct. og 7,1 pct. før skat.
  • Medlemmerne modtog i første halvår 2010 1,2 mia. kr. som forsikringsydelser i forbindelse med alderspensionering, førtidspensionering, kritisk sygdom, udbetaling til de efterladte ved dødsfald samt overførsler af opsparingen til andre pensionsordninger, når medlemmer skifter overenskomstområde. Det er 0,1 mia. kr. mindre end samme periode sidste år.
  • Administrationsomkostninger udgjorde 187 kr. pr. medlem svarende til 2,4 pct. af præmierne.
  • Det regnskabsmæssige resultat, som tilfalder egenkapitalen, blev på 0,3 mia. kr.
  • Egenkapitalen udgjorde 3,1 mia. kr., hvilket var fem gange højere end solvenskravet og 2¼ gange højere end det individuelt beregnede solvensbehov.
  • Den samlede balance var i forhold til primo året steget med 10,0 mia. kr. til i alt 98,4 mia. kr.
Hovedtal
2010   1.halvår  
2009 1.halvår
2009
Resultatopgørelse, mio. kr.
     
Præmier for egen regning 4.906 5.167 10.309
Afkast af investeringsaktiver 6.542 3.354 10.454
Forsikringsydelser f.e.r. -1.199 -1.342 -2.533
Forsikringsmæssige
driftsomkostninger f.e.r. i alt
-119 -113 -222
Periodens resultat 279 -1.580 -1.168
Aktiver, mio. kr.      
Investeringsaktiver 10.513 8.332 9.166
Investeringsaktiver tilknyttet
unit-linked kontrakter
86.576 67.865 77.564
Andre aktiver 1.294 2.262 1.614
Aktiver i alt 98.383 78.460 88.343
Passiver, mio. kr.      
Egenkapital i alt 3.066 2.376 2.787
Livsforsikrings-
hensættelser m.v.
6.571 6.997 6.733
Særlige bonushensættelser 0 0 0
Kollektivt bonuspotentiale 306 3 107
Forsikringsmæssige
hensættelser f.e.r. i alt
6.876 7.000 6.839
Hensættelser for
unit-linked kontrakter f.e.r.
87.198 68.695 78.364
Andre passiver 1.242 388 352
Passiver i alt 98.383 78.460 88.343
Solvenskrav 628 603 624
Basiskapital 3.066 2.376 2.787
Medlemmer      
Antal ultimo 586.423 568.634

577.501

Download PensionDanmarks årsrapporter og halvårsrapporter

Vælg årstal herunder, og hent års- og halvårsrapporterne. PensionDanmarks aktuelle kvartalsmæssige regnskabsmeddelelser kan læses via vores nyhedsside.

 

 

2015

 

2014

Årsrapport 2014

Halvårsrapport 2014

2013

Årsrapport 2013

Halvårsrapport 2013

2012

Årsrapport 2012

Halvårsrapport 2012

2011

Årsrapport 2011

Halvårsrapport 2011

2010

Årsrapport 2010

Halvårsrapport 2010

 2000-2009

Rapporter fra før 2010