Halvårsrapport 2011

Halvårsrapporten indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmierne udgjorde 5,2 mia. kr., hvilket er 6 pct. mere end i 1. halvår 2010. Stigningen afspejler flere bidragsaktive, en stigning i den gennemsnitlige bidragsprocent og i gennemsnitslønningerne blandt de bidragsaktive medlemmer.
  • Antallet af medlemmer er i halvåret steget med 14.219 til 609.323.
  • Medlemmerne har opnået et tilfredsstillende investeringsafkast. Opsparing til livsvarig alderspension blev forrentet med mellem 2,3 og 1,3 pct. før skat, og opsparing til kapital- og ratepensioner blev forrentet med mellem 2,3 og 0,9 pct. før skat.
  • Medlemmerne modtog i første halvår 2011 1,5 mia. kr. som forsikringsydelser i forbindelse med alderspensionering, førtidspension, kritisk sygdom og udbetaling til efterladte ved dødsfald. Hertil kommer overførsler af opsparingen til andre pensionsordninger, når medlemmer skifter overenskomstområde. Det er 0,3 mia. kr. mere end samme periode sidste år.
  • Administrationsomkostninger udgjorde 186 kr. pr. medlem svarende til 2,4 pct. af præmierne, hvilket er på niveau med 1. halvår 2010. 
  • Det regnskabsmæssige resultat, som tilfalder egenkapitalen, blev 0,2 mia. kr. 
  • Egenkapitalen udgjorde 3,3 mia. kr., hvilket var fem gange højere end solvenskravet og to gange højere end det individuelt beregnede solvensbehov.
  • Den samlede balance var i forhold til primo året steget med 4,3 mia. kr. til i alt 110,3 mia. kr.
Hovedtal
2011  1.halvår  
2010 1.halvår
2010
Resultatopgørelse, mio. kr.
     
Præmier for egen regning 5.189 4.906 10.369
Afkast af investeringsaktiver 1.995 6.542 10.175
Forsikringsydelser f.e.r. -1.493 -1.199 -2.486
Forsikringsmæssige
driftsomkostninger f.e.r. i alt
-123 -119 -233
Periodens resultat 147 279 386
Aktiver, mio. kr.      
Investeringsaktiver 9.230 10.513 10.803
Investeringsaktiver tilknyttet
unit-linked kontrakter
99.429 86.576 93.976
Andre aktiver 145 1.294 1.146
Aktiver i alt 110.258 98.383 105.925
Passiver, mio. kr.      
Egenkapital i alt 3.282 3.066 3.173
Livsforsikrings-
hensættelser m.v.
5.198 6.571 6.338
Kollektivt bonuspotentiale 210 306 208
Hensættelser for
unit-linked kontrakter f.e.r.
100.076 87.198 94.614
Andre passiver 1.493 1.242 1.592
Passiver i alt 110.258 98.383 105.925
Solvenskrav 622 628 635
Basiskapital 3.282 3.066 3.173
Medlemmer      
Antal ultimo 609.323 586.423 595.104

Download PensionDanmarks årsrapporter og halvårsrapporter

Vælg årstal herunder, og hent års- og halvårsrapporterne. PensionDanmarks aktuelle kvartalsmæssige regnskabsmeddelelser kan læses via vores nyhedsside.

 

 

2015

 

2014

Årsrapport 2014

Halvårsrapport 2014

2013

Årsrapport 2013

Halvårsrapport 2013

2012

Årsrapport 2012

Halvårsrapport 2012

2011

Årsrapport 2011

Halvårsrapport 2011

2010

Årsrapport 2010

Halvårsrapport 2010

 2000-2009

Rapporter fra før 2010