Halvårsrapport 2014

Halvårsrapporten for 2014 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmier udgjorde 6,8 mia. kr. og er påvirket af, at der er overført 1,8 mia. kr. fra andre pensionsordninger i forbindelse med jobskifte. 
  • Investeringsafkastet blev på 9,9 mia. kr. – det hidtil største i et halvår.
  • Medlemmernes markedsforrentede opsparing opnåede et afkast mellem 6,5 pct. og 6,8 pct. før skat.
  • Forsikringsydelser udgjorde 2,5 mia. kr., hvilket er på niveau med sidste år.
  • Administrationsomkostninger udgjorde 198 kr. pr. medlem svarende til 2,1 pct. af præmierne. Ses bort fra engangsomkostningerne i forbindelse med Projekt 100 kr. udgjorde omkostningerne 184 pr. medlem og 1,9 pct. af præmierne.
  • Den samlede balance var i forhold til primo året steget med 13,2 mia. kr. til i alt 165,3 mia. kr.
Hovedtal
2014 1.halvår
2013 1.halvår
2013
Resultatopgørelse, mio. kr.
     
Præmier for egen regning 6.780 5.237 10.738
Afkast af investeringsaktiver 9.924 2.241 9.075
Forsikringsydelser f.e.r. 2.500 -2.460 -4.674
Forsikringsmæssige
driftsomkostninger f.e.r. i alt
-140 -135 -264
Periodens resultat 184 121 -695
Aktiver, mio. kr.      
Investeringsaktiver 10.963 11.108 11.135
Investeringsaktiver tilknyttet
unit-linked kontrakter
151.354 129.832 139.448
Andre aktiver 2.996 1.520 1.554
Aktiver i alt 165.313 142.460 152.137
Passiver, mio. kr.      
Egenkapital i alt 3.636 4.268 3.452
Livsforsikrings-
hensættelser m.v.
7.062 6.462 6.905
Kollektivt bonuspotentiale 314 298 -
Hensættelser for
unit-linked kontrakter f.e.r.
151.971 130.427 140.056
Andre passiver 2.330 1.005 1.725
Passiver i alt 165.313 142.460 152.137
Solvenskrav 629 635 624
Basiskapital 3.636 4.268 3.452
Medlemmer      
Antal ultimo 652.138 636.753 642.178