Halvårsrapport 2015

Halvårsrapporten for 2015 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmier udgjorde 5,7 mia. kr. Det meget store niveau i 2014 skyldes, at overførsler fra et andet selskab havde været sat i bero i en periode på 2 1/2 år.
  • Investeringsafkastet blev på 7,9 mia. kr., hvilket er tilfredsstillende.
  • Medlemmernes markedsforrentede opsparing opnåede et afkast mellem 2,7 pct. og 6,1 pct. før skat.
  • Forsikringsydelser udgjorde 3,0 mia. kr., 0,5 mia. kr. højere end sidste år.
  • Administrationsomkostningerne er opgjort til en indtægt på 77 mio. kr. efter 1. halvår 2015. Ses bort fra engangsposter i forbindelse med momsrefusion og afskrivninger på IT-system udgjorde omkostningerne 157 kr. pr. medlem, svarende til 2,0 pct. af præmierne.
  • Den samlede balance var i forhold til primo året steget med 10,5 mia. kr. til i alt 181,5 mia. kr.
Hovedtal
2015 1.halvår
2014 1.halvår
2014
Resultatopgørelse, mio. kr.
     
Præmier for egen regning 5.672 6.780 12.489
- heraf indgående overførsler fra andre pensionsordninger mv. 391 1.778 2.294
Afkast af investeringsaktiver 7.871 9.924 16.094
Forsikringsydelser f.e.r. 2.979 2.500 8.136
- heraf afgift ved konvertering fra kapitalpension til aldersopsparing - - 3.089
Forsikringsmæssige
driftsomkostninger f.e.r. i alt
77 -140 -265
- heraf særlige poster vedr. momsrefusion og afskrivninger på it-system
188 - -
Periodens resultat 459 184  150
Aktiver, mio. kr.      
Investeringsaktiver tilknyttet
markedsrente-opsparing
164.670  151.354 155.909
Investeringsaktiver tilknyttet øvrige opsparinger
14.146  10.963 13.351
Andre aktiver 2.658  2.996 1.690
Aktiver i alt 181.474 165.313  170.951 
Passiver, mio. kr.      
Egenkapital i alt 4.062  3.636 3.602
Hensættelser til markedsrente-opsparing 165.493 151.971 156.615
Hensættelser til øvrige opsparinger 7.883 7.376 7.827
Andre passiver
4.036  2.330 2.906
Passiver i alt 181.474  165.313  170.951
       
Solvenskrav 514  629 534
Basiskapital 4.062 3.636 3.602
Medlemmer      
Antal ultimo 677.052 652.138 662.107