Halvårsrapport 2016

Halvårsrapporten for 2016 indeholder følgende hovedpunkter:

  • Præmier udgjorde 6,4 mia. kr. mod 5,7 mia. kr. for samme periode sidste år. Stigningen kan primært henføres til vækst i løn og beskæftigelse
  • Investeringsafkastet blev på 3,8 mia. kr., hvilket er tilfredsstillende.
  • Medlemmernes markedsforrentede opsparing opnåede et afkast mellem 1,3 pct. og 3,2 pct. før skat.
  • Forsikringsydelser udgjorde 3,3 mia. kr., 0,3 mia. kr. højere end sidste år.
  • Administrationsomkostningerne udgør 106 mio. kr. efter 1. halvår 2016. Korrigeres omkostningerne for 2015 for større nettoindtægtsposter udgjorde de 111 mio. kr hvilket er en reduktion af administrationsomkostningerne på godt 5 pct. i 2016.
  • Den samlede balance var i forhold til primo året steget med 5,6 mia. kr. til i alt 188,7 mia. kr.
Hovedtal 2016 1. halvår 2015 1. halvår 2015
Resultatopgørelse, mio. kr.      
Præmier for egen regning  6.357 5.672 12.138
- heraf indgående overførsler fra andre pensionsordninger mv.  847 391 1.365
Afkast af investeringsaktiver 3.829 7.871 7.072
Forsikringsydelser f.e.r. 3.378 2.988 5.925
Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt -106 77 -51
Periodens resultat 80 459 182
Aktiver, mio. kr.      
Investeringsaktiver tilknyttet markedsrente-opsparing 173.024 164.670 167.566
Investeringsaktiver tilknyttet øvrige opsparinger 12.034 14.146 13.041
Andre aktiver 3.626 2.658 2.497
Aktiver i alt 188.685 181.474 183.104
Passiver, mio. kr.      
Egenkapital i alt 1) 3.585 4.062 3.784
Hensættelser til markedsrente-opsparing 174.113 165.493 168.434
Hensættelser til øvrige opsparinger 8.398 7.883 7.884
Andre passiver 2589  4.036 3.001
Passiver i alt 188.685 181.474 183.104
       
Solvensdækning  394 372 387 
       
Medlemmer       
Antal ultimo  685.596 677.052 683.581
       
1) Egenkapitalen er som konsekvens af ændring i anvendt regnskabspraksis 279 mio. lavere pr. 1/1 2016.