Halvårsrapport 2017

Halvårsrapporten for 2017 indeholder følgende hovedpunkter:

› De samlede præmieindbetalinger udgør 6,8 mia. kr., hvoraf de løbende indbetalinger er steget med 7 pct. til 5,9 mia. kr., hvilket afspejler vækst i løn og beskæftigelse.
› Investeringsafkastet blev på 8 mia. kr., hvilket er tilfredsstillende i forhold til den generelle udvikling på de finansielle markeder.
› Medlemmerne opnåede et afkast på deres markedsforrentede opsparing mellem 3,3 og 5,0 pct. før skat.
› Udbetalinger til medlemmerne udgjorde 3,9 mia. kr., som er en stigning på 0,6 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år.
› Administrationsomkostninger i 1. halvår udgjorde 114 mio. kr. Ses omkostningerne i forhold til medlemmernes samlede opsparing ligger omkostningerne på niveau med 1. halvår 2016 med 0,06 pct.
› Den samlede balance er siden primo året steget med 2,5 mia. kr. til i alt 224,1 mia. kr.

Hovedtal  2017 1. halvår   2016 1. halvår
 Resultatopgørelse, mio. kr.    
 Præmier for egen regning  6.763  6.357
 Investeringsafkast, i alt    8.047  3.829
 Forsikringsydelser f.e.r.  -3937  -3378
 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.  -114  -106
 Periodens resultat  267  80
 Aktiver, mio. kr.    
 Investeringsaktiver tilknyttet markedsrente-opsparing  208.225  205.602
 Andre aktiver  15.845  15.937
 Aktiver i alt  224.070  221.539
 Passiver, mio. kr.    
 Egenkapital  4.000  3.733
 Hensættelser til markedsrente-opsparing  194.436  184.897
 Hensættelser til øvrige opsparinger  8.019  8.082
 Andre passiver  17615  24827
 Passiver i alt  224.070  221.539
     
 Solvensdækning, pct.  404  394
     
 Medlemmer    
 Antal ultimo  705.281  685.596