Halvårsrapport 2018

Halvårsrapporten for 2018 indeholder følgende hovedpunkter:

› Før afregning af A-skat var de løbende indbetalinger på 6 mia. kr. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år på 1,9 pct.

› Investeringsafkastet blev på 1,1 mia. kr. før pensionsafkastskat. Langt hovedparten af medlemmernes opsparing bliver forrentet med det faktiske markedsafkast. Den markedsforrentede opsparing opnåede et afkast mellem 0,5 og 0,6 pct. før skat.

› Udbetalinger til medlemmerne udgjorde 4,2 mia. kr., som er en stigning på 0,2 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært større udbetalinger til aldersopsparinger og overførsler ved jobskifte som følge af medlemmernes stadig stigende opsparinger.

› Administrationsomkostninger udgjorde 118 mio. kr. I forhold til medlemmernes samlede opsparing ligger omkostningerne med 0,06 pct. på niveau med 1. halvår 2017.

› Det regnskabsmæssige resultat, som overføres til egenkapitalen, blev 54 mio. kr.

› Den samlede balance er siden primo året steget med 6,6 mia. kr. til i alt 239,7 mia. kr.

› PensionDanmarks samlede solvenskapitalkrav pr. 30. juni 2018 er opgjort til 1.099 mio. kr. Kapitalgrundlaget udgør 4,1 mia. kr. Der er således en betydelig overdækning

Hovedtal  2018 1. halvår  2017 1. halvår 
Resultatopgørelse, mio. kr.    
Løbende præmier 6.008 5.897
Investeringsafkast,  i alt   1.148  8.047
Forsikringsydelser f.e.r. 4.175  -3937
Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. -118  -114
Periodens   resultat 54  267
Aktiver, mio. kr.    
Investeringsaktiver tilknyttet markedsrente-opsparing 217.910  208.225
Andre aktiver 21.832  15.845
Aktiver i alt 239.742  224.070
Passiver, mio.  kr.    
Egenkapital 4.211  4.000
Hensættelser til markedsrente-opsparing 207.074  194.436
Hensættelser til øvrige opsparinger 7.976  8.019
Andre passiver 20.482  17615
Passiver i alt 239.742  224.070
     
Solvensdækning, pct. 375  404
     
Medlemmer    
Antal ultimo 721.000  705.281