Regulering og vedtægter

PensionDanmark er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab omfattet af lov om finansiel virksomhed § 307. Selskabets formål er at drive livs- og pensionsforsikringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Selskabet har tilladelse fra Finanstilsynet til at drive virksomhed som livsforsikringsselskab indenfor forsikringsklasserne I (Almindelige livsforsikring) og III (Forsikring knyttet til investeringsfonde).

PensionDanmark ejes af PensionDanmark Holding A/S, som ejes af de fagforbund og arbejdsgiverforeninger, der som parter i kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked har truffet beslutning om, at PensionDanmark skal administrere livsforsikrings- og pensionsordninger til lønmodtagere omfattet af parternes kollektive overenskomster.

PensionDanmark er under tilsyn af Finanstilsynet.

Vedtægter og indkaldelser

Vedtægter for PensionDanmark AS

Den ordinære generelforsamling for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab og for PensionDanmark Holding A/S holdes d. 26. marts 2019 jf. indkaldelserne her og her.