Selskabsstruktur

PensionDanmark Holding A/S er et forsikringsholdingselskab. Det er ejet af overenskomstparterne på de overenskomstområder, hvor PensionDanmark er valgt som pensionsleverandør for de kollektivt aftalte arbejdsmarkedspensioner.

Den væsentligste opgave for PensionDanmark Holding A/S er at besidde alle aktierne i det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab, PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab (PensionDanmark A/S). Selskabets status som arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab indebærer, at selskabets reserver alene kan anvendes til fordel for de forsikrede. Selskabet kan ikke udlodde overskud til PensionDanmark Holding A/S. Der kan alene ske tilbagebetaling af selskabskapitalen, som udgør 13 mio. kr.

Udover at eje aktierne i PensionDanmark A/S ejer PensionDanmark Holding A/S selskabet PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S, der administrerer en række overenskomstaftalte uddannelses- og kompetenceudviklingsfonde indenfor de samme brancheområder, som PensionDanmark administrerer pensionsordninger.

Der er etableret seks branchebestyrelser, hvis opgave – indenfor de rammer bestyrelsen for PensionDanmark A/S udstikker – er, at fastlægge brancheområdets ydelsesmønster. Branchebestyrelserne består af repræsentanter udpeget af aftaleparterne på brancheområderne og et antal tillidsrepræsentanter valgt af medlemmer af PensionDanmarks tillidsrepræsentantforum.

 

Aktionærer PensionDanmark Holding A/S Risiko- og Revisionsudvalget Aflønningsudvalget PensionDanmark A/S Byggeri Handel, Transport & Industri Privat Service Offentlig Sektor Det Grønne Område Organisations- ansatte Tillidsrepræsentantforum Arbejdsgiverforeninger Fagforbund Organisationsansatte medlemmer Branchebestyrelser