Kapitalforhold

PensionDanmark er særdeles velkonsolideret: Kapitalgrundlaget udgjorde ved udgang af 2017 4,1 mia. kr., og med et solvenskapitalkrav på 1,1 mia. kr. har PensionDanmark en betydelig overdækning på 3,0 mia. kr.

Solvenskapitalkravet er et risikobaseret krav til basiskapitalens størrelse opgjort ud fra selskabets egen risikovurdering. PensionDanmark opgør solvenskapitalkravet for hver identificeret risikotype, og summen af disse udgør det samlede solvenskapitalkrav.

PensionDanmark arbejder systematisk med selskabets risici og har gennemført en række initiativer til overvågning og begrænsning af disse. Bestyrelsen har i løbet af 2016 gennemført en risikovurdering. Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet fortsat at anvende Finanstilsynets standardmodel.

Basiskapital og risiko

Mio. kr. 2017 2016
Finansielle risici efter skat  1.546 1.392
Forsikringsmæssige risici 866 689
Effekt af korrelation -451 -325
Operationelle risici 115 106
Heraf dækket af hensættelser -1.004 -886
Solvenskapitalkrav 1.072 976
Kapitalgrundlag 4.080 3.676