Kapitalforhold

PensionDanmark er særdeles velkonsolideret: Kapitalgrundlaget udgjorde ved udgang af 2018 4,1 mia. kr., og med et solvenskapitalkrav på 1,0 mia. kr. har PensionDanmark en betydelig overdækning.

Solvenskapitalkravet er et risikobaseret krav til basiskapitalens størrelse opgjort ud fra selskabets egen risikovurdering. PensionDanmark opgør solvenskapitalkravet for hver identificeret risikotype, og summen af disse udgør det samlede solvenskapitalkrav.

PensionDanmark arbejder systematisk med selskabets risici og har gennemført en række initiativer til overvågning og begrænsning af disse. Bestyrelsen har i løbet af 2016 gennemført en risikovurdering. Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet fortsat at anvende Finanstilsynets standardmodel.

Kapitalgrundlag og risiko

Mio. kr. 2018
2017
Finansielle risici efter skat   1.378 1.546
Forsikringsmæssige risici 940 866
Effekt af korrelation -472 -451
Operationelle risici 120 115
Heraf dækket af hensættelser -977 -1.004
Solvenskapitalkrav 988
1.072
Kapitalgrundlag 4.191 4.080