Kapitalforhold

PensionDanmark er særdeles velkonsolideret: Kapitalgrundlaget udgjorde ved udgang af 2016 3,7 mia. kr., og med et solvenskapitalkrav på 1,0 mia. kr. har PensionDanmark en betydelig overdækning på 2,7 mia. kr.

Solvenskapitalkravet er et risikobaseret krav til basiskapitalens størrelse opgjort ud fra selskabets egen risikovurdering. PensionDanmark opgør solvenskapitalkravet for hver identificeret risikotype, og summen af disse udgør det samlede solvenskapitalkrav.

PensionDanmark arbejder systematisk med selskabets risici og har gennemført en række initiativer til overvågning og begrænsning af disse. Bestyrelsen har i løbet af 2016 gennemført en risikovurdering. Bestyrelsen har i den forbindelse besluttet fortsat at anvende Finanstilsynets standardmodel.

Basiskapital og risiko

Mio. kr. 2016 2015
Finansielle risici efter skat  1.392 1.349
Forsikringsmæssige risici 689 562
Effekt af korrelation -325 -290
Operationelle risici 106 133
Heraf dækket af hensættelser -886 -775
Solvenskapitalkrav 976 978
Kapitalgrundlag 3.676 3.471