Nøgletal

PensionDanmark er blandt de største pensionsselskaber i Danmark. Målt på medlemmer og præmier, er PensionDanmark det største af arbejdsmarkedspensionsselskaberne. Målt på præmier er PensionDanmark det tredje største selskab i hele pensionsbranchen. PensionDanmark er målt på aktiver det tredje største af arbejdsmarkedspensionsselskaberne og det femtestørste selskab i hele livsforsikring- og pensionsbranchen.

PensionDanmark er særdeles velkonsolideret: Basiskapitalen udgjorde ved udgang af 2016 3,8 mia. kr., og med et individuelt solvensbehov på 1,0 mia. kr. har PensionDanmark en betydelig overdækning.

Læs mere om kapitalforhold her.

Hovedtal - femårsoversigt

Mio. kr. 2016 2015 2014 2013 2012
Præmier 12.758 12.138 12.489 10.738 10.653
Forsikringsydelser -6.888 -5.892 -8.136 -4.674 -3.961
Investeringsafkast 12.977 7.072 16.094 9.075 12.029

Forsikringsmæssige

driftsomkostninger, i alt

-218 -51 -265 -264 -274
Forsikringsteknisk resultat 4 3 -114 -870 151
Årets resultat 219 182 150 -695 450

Hensættelser til forsikrings-

og investeringskontrakter, i alt

192.979 176.318 164.442 146.961 132.790
Egenkapital, i alt 3.733 3.784 3.602 3.452 4.147
Aktiver, i alt 221.539 199.759 170.951 152.137 138.830
Selskabets beregnede solvenskrav 495 576 534 624 648
Kapitalgrundlag 3.676 3.471 3.602 3.452 4.147
Antal medlemmer ultimo 695.000 683.581 662.107 642.178 633.556

Nøgletal - femårsoversigt

  2016 2015 2014 2013 2012
Afkastnøgletal, markedsrenteprodukter          
Afkast før pensionsafkastskat, pct.          
- Under alder 41 7,1 5,2 10,5 9,3 10,9
- Ved alder 50 7,2 4,8 10,8 7,1 10,2
- Ved alder 60 7,3 3,6 10,6 5,0 9,4
- Ved alder 65 7,3 3,0 10,6 3,9 9,0
Omkostnings- og resultatnøgletal          
Omkostningsprocent af hensættelser 0,12 0,03 0,17 0,19 0,22
Omkostninger i kr. pr. forsikret 289 71 378 378 400
Forrentningsnøgletal          
Egenkapitalforrentning efter skat, pct. 5,8 4,9 4,3 -18,3 11,5
Solvensnøgletal 1)          
Solvensdækning, pct. 378 357 675 554 640

1) Nøgletallet er for 2012-2014 opgjort efter de tidligere regler, som ikke er sammenlignelige med nuværende. For 2015 er tallet vist pr. 1. januar 2016 efter nye regler.

Se udviklingen i formue og afkast mv. over en længere årrække her.