Opsparing

Det højst prioriterede formål med pensionsordningen er opsparing til alderspension, som skal supplere folkepension og ATP.

På grund af reglerne om modregning af pension i offentlige ydelser til folkepensionister opspares mest muligt som aldersopsparing, som ikke modregnes. Det resterende pensionsbidrag fordeles derefter typisk med 50 pct. til ratepension og 50 pct. til livsvarig pension.

Medlemmerne får forrentet deres opsparing med det opnåede markedsafkast på PensionDanmarks investeringer, og afkastet sættes ind på medlemmernes pensionskonto måned for måned.

Risikoprofiler

Der tilstræbes en høj grad af risikospredning og robusthed for det enkelte medlem. Medlemmernes alder afgør deres risikoprofil. I takt med at det enkelte medlem bliver ældre, sker der en reduktion af investeringsrisikoen. Investeringer med en højere risiko, bliver her gradvist erstattet af en større formueandel i primært danske stats- og realkreditobligationer.

Således tilpasses investeringsrisikoen løbende den enkelte årgangs forventede investeringshorisont. Det gælder især for de yngre medlemmer, som investerer over en længere horisont med et højere risikoniveau og afkastkrav.

  • Medlemmer under 46 år: Middelrisiko investeringspulje
  • Medlemmer på 46 år og derover: Årgangspuljer, hvor investeringsrisikoen nedsættes med alderen.

Frit Puljevalg

Medlemmerne kan tilmelde sig Frit Puljevalg og dermed vælge en lavere eller højere risikoprofil. De kan vælge sammensætningen af aktier, obligationer og kontantpuljer og selv bestemme, hvilke aktiepuljer, de vil investere i.

 

Pensionsudbetalinger

De årlige pensionsudbetalinger i et markedsrenteprodukt vil som udgangspunkt svinge med udviklingen i investeringsafkast, forventninger til levetid samt renteniveauet. For at dæmpe disse svingninger fastlægges de årlige pensionsudbetalinger med udgangspunkt i PensionDanmarks ”udjævningsmekanisme”, så der er stor sikkerhed for, at købekraften fastholdes.

Udjævningsmekanismen har til formål at sikre, at den livsvarige pension ligger nogenlunde fast fra år til år. Den kan i de fleste år opreguleres med prisudviklingen. Desuden sikrer udjævningsmekanismen i kombination med den valgte sammensætning af de investeringsaktiver, som hører til de pensionerede medlemmer, en meget beskeden risiko for, at de udbetalte pensioner bliver sat ned.