menu arrow mobile
Om os

PensionDanmark Holding A/S

Den væsentligste opgave for PensionDanmark Holding A/S er at besidde alle aktierne i det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab, PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab (PensionDanmark A/S). Selskabets status som arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab indebærer, at selskabets reserver alene kan anvendes til fordel for de forsikrede. Selskabet kan ikke udlodde overskud til PensionDanmark Holding A/S. Der kan alene ske tilbagebetaling af selskabskapitalen, som udgør 13 mio. kr.

Udover at eje aktierne i PensionDanmark A/S ejer PensionDanmark Holding A/S selskabet PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S, der administrerer en række overenskomstaftalte uddannelses- og kompetenceudviklingsfonde inden for de samme brancheområder, som PensionDanmark administrerer pensionsordninger.

Der er etableret seks branchebestyrelser, hvis opgave er at fastlægge brancheområdets ydelsesmønster inden for de rammer, bestyrelsen for PensionDanmark A/S udstikker. Branchebestyrelserne består af repræsentanter udpeget af aftaleparterne på brancheområderne og et antal tillidsrepræsentanter valgt af medlemmer af PensionDanmarks tillidsrepræsentantforum.

 

Aktionærer

Aktionærer blandt fagforbund 

Aktionærer blandt arbejdsgiverorganisationer

 

Risiko- og Revisionsudvalget

Risiko- og Revisionsudvalget er nedsat af bestyrelsen til at overvåge regnskabs-og revisionsprocesser og risikostyring. Udvalget består af en formand og fire medlemmer. Alle medlemmer er del af PensionDanmarks bestyrelse.

Formanden for Risiko- og Revisionsudvalget, Peter Engberg Jensen, opfylder Finanstilsynets krav til kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision og er uafhængig af PensionDanmark.

Medlemmer af Risiko- og Revisionsudvalget: 


Aflønningsudvalget

PensionDanmarks bestyrelse har vedtaget en aflønningspolitik og nedsat et aflønningsudvalg, der bl.a. overvåger at aflønningspolitikken overholdes.

Oplysninger om aflønningspolitikken fremgår af redegørelse for aflønning i PensionDanmark.

Medlemmer af Aflønningsudvalget: