menu arrow mobile
Om os

En gang om året revurderer PensionDanmarks bestyrelse retningslinjerne for investeringerne og fastsætter i den forbindelse et strategisk udgangspunkt for formuesammensætningen.

Ved det nuværende lave renteniveau vil det fremadrettede afkast fra danske stats- og realkreditobligationer i bedste fald være meget moderat, og skulle renten på et tidspunkt stige til niveauet før finanskrisen, er der udsigt til betydelige kursfald på obligationsmarkederne. Især for de ældre medlemmer, som traditionelt har mange obligationer i deres opsparing, udgør det lave renteniveau en betydelig udfordring. Inden for de seneste år er der derfor arbejdet med en ny porteføljestruktur, hvor der især for de ældre medlemmer er sket en væsentlig reduktion af formueandelen i almindelige obligationer til fordel for flere investeringer i erhvervsejendomme, infrastruktur og direkte udlån (stabile alternativer).

Investeringer i stabile alternativer er karakteriseret ved en forholdsvis stabil og sikker indtjening, og dermed en væsentlig lavere risikoprofil og konjunkturfølsomhed end aktier. Alligevel har investeringerne i ejendomme og infrastruktur et langsigtet afkastpotentiale på niveau med aktier. Det attraktive afkast-risikoforhold afspejler, at der ofte er mindre konkurrence om investeringerne uden for de børsnoterede markeder. Samtidig forlanger investorerne typisk en præmie i form af et forventet merafkast, som skal kompensere for, at direkte investeringer i stabile alternativer er dyrere og vanskeligere at omsætte end almindelige børsnoterede investeringer. Da PensionDanmark har en betydelig vækst i formuen og en meget lang investeringshorisont, er den lavere omsættelighed imidlertid ikke nogen væsentlig ulempe for en investor som PensionDanmark.

Udgangspunktet for alderspuljernes aftrapningsprofil i 2019 er illustreret i figuren nedenfor.

Graf: alderspuljernes aftrapningsprofil

I takt med at det enkelte medlem bliver ældre sker der en reduktion af investeringsrisikoen, hvor investeringer med en højere risiko gradvist erstattes af en større formueandel i primært danske stats- og realkreditobligationer. For aktier og kreditobligationer (erhvervs- og Emerging Market obligationer m.v.) påbegyndes risikoaftrapningen, når medlemmet har passeret henholdsvis 45 og 67 år. For investeringerne i ejendomme, infrastruktur og vedvarende energi anlæg, som er karakteriseret ved en relativ stabil og forudsigelig indtjening, påbegyndes risikoaftrapningen først når medlemmet er fyldt 75 år.

Inden for de seneste år er den almindelige obligationsportefølje blevet suppleret med investeringer i direkte udlån med høj sikkerhed (kreditværdighed). Inddragelsen af de direkte udlån skal bidrage til at øge den løbende renteindtægt i obligationsporteføljen.

For en 67-årig indebærer de seneste år omlægning af porteføljestrukturen, at formueandelen i almindelige obligationer er reduceret med godt 20 procentpoint til fordel for andre aktiver med et højere afkastpotentiale. Omlægningen indebærer, at de ældre medlemmer investerer med en lidt højere risiko end hidtil. Der er dog kun tale om en moderat øgning af risikoprofilen, da det løbende afkast fra de direkte udlån med høj sikkerhed og de stabile alternativer kan forventes at have en høj grad af stabilitet uanset konjunkturudviklingen. Samtidig indebærer reduktionen af obligationsandelen, at de ældre medlemmers afkast er bedre beskyttet, hvis renterne på et tidspunkt normaliseres (stiger).

De yngste medlemmer under 45 år vil i 2019 som udgangspunkt have 50 pct. af deres opsparing investeret i aktier, som vurderes til at have et væsentligt bedre langsigtet afkastpotentiale end danske stats- og realkreditobligationer. Dermed vil de yngre medlemmer som udgangspunkt have 90 pct. af deres opsparing investeret i aktier, højrenteobligationer, ejendomme og infrastruktur. For en 67-årig udgør den tilsvarende formueandel godt 60 pct.

Alt i alt viser de simulationer og risikoberegninger der er foretaget, at puljernes risikoprofil er betryggende. For pensionisternes vedkommende fastsættes de løbende pensionsudbetalinger fra den livsvarige alderspension ved hjælp af PensionDanmark udjævningsmekanisme, som dæmper gennemslaget fra udsving i afkast og renter på pensionerne. Selv ved forholdsvis store udsving i de årlige formueafkast giver udjævningsmekanismen en høj grad af sikkerhed for, at der kan udbetales stabile pensioner.

Tabeller for sammensætning 2019

Tabellerne herunder giver et mere detaljeret overblik over udgangspunktet for puljernes sammensætning i 2019.

 

Strategisk udgangspunkt for alderspuljer i 2019

Pct. 45-års-puljen 67-års-puljen 75-års-puljen
Aktier (børsnoterede aktier samt Private Equity) 50 20 10
Blandede mandater 2 1 0,5
Kreditobligationer og lån m.v. 18 22 10
Stabile alternativer (ejendomme og infrastruktur) 20 20 20
Risikoaktiver og alternativer i alt 90 63 40,5
Indeksobligationer 4 3 2
Nominelle obligationer og udlån med høj sikkerhed 6 34 57,5
Obligationer og direkte udlån med høj sikkerhed i alt 10 37 59,5
Total 100 100 100
Rentefølsomhed (målt på balancen) 1,1 2,6 2,2

Strategiske benchmark for 2019

Aktivklasse, pct. 45-års- puljen 67-års- puljen 75-års- puljen Egen-kapital Benchmark
Børsnoterede aktier (M) Som udgangspunkt investeres en fjedredel af de børsnoterede aktier i ”stabile aktier” med en målsætning om opnå et gennemsnitlig årligt afkast på mindst 6 pct. målt over rullende treårsperioder 46 18,5 9 21,5 25,0 pct. MSCI Europa + 10,0 pct. OMX Copenhagen + 37,0 pct. MSCI Nordamerika + 6,0 pct. MSCI Japan + 15,0 pct. MSCI Asia ekskl. Japan + 7,0 pct. MSCI Emerging Markets ekskl. Asia, med henholdsvis 50 og 100 pct. valutaafdækning af amerikanske og japanske aktier
Private Equity (unoterede aktier) (IM) 4 1,5 1 1,5 60 pct. MSCI Europa + 40 pct. MSCI Nordamerika med valutaafdækning af amerikanske aktier + 150 bp
Aktier i alt 50 20 10 23  
Blandede mandater 2 1 0,5 1 Vægtet gennemsnit for de fastsatte benchmark for børsnoterede aktier, High Yield- og Emerging Market-obl. samt nominelle obligationer med en vægt på henholdsvis 35, 15, 15 og 35 pct.
High Yield-obligationer (M) 6 5 2,5 5 70 pct. Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (med 100 pct. afdækning fra USD til DKK) og 30 pct. Bank of America Merrill Lynch European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index (afdækket til EUR)
Sikrede banklån (M) 4,5 9,5 4,5 8 70 pct. Credit Suisse Leveraged Loan Index (med 100 pct. afdækning fra USD til DKK) og 30 pct. Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index, Non-$US-Denominated Loans (afdækket til EUR)
Kreditfonde (IM) 2,5 2,5 1 1,5 JPM Global High Yield Index med BB rating samt valutaafdækning af dollar obligationer + 100 bp
Emerging Market-obligationer (M) 5 5 2 4,5 40 pct. JPM GBI-EM Global diversified,+ 40 pct. JPM EMBI Global diversified, med valutaafdækning af dollar obligationer + 20 pct. JPM Corporate EMBI Broad Diversified, med valutaafdækning af dollar obligationer
Kreditobligationer mv. i alt 18 22 10 19  
Ejendomme (IM) 10 10 10 10 Målsætning om langsigtet afkast på min. 5,5 pct. p.a.
Infrastruktur og vedvarende energi (IM) 10 10 10 10 Målsætning om langsigtet afkast på min. 7,0 pct. p.a.
Stabile alternativer i alt 20 20 20 20  
Indeksobligationer (M) 4 3 2 4 Gennemsnitligt afkast for tre toneangivende lange indeksobligationer (2,5 pct. RD 2050, 2,5 pct. NYK 2050, 2,5 pct. NYK 2047)
Nominelle obligationer og banklån med høj sikkerhed mv. (M) 6 34 27,5 33 50 pct. Nordea CM 5Y Gov Bond Index + 35 pct. Nordea Dansk Realkredit Index + 15 pct. Nordea Realkredit CM 3Y
Korte obligationer 0 0 30 0 1årig dansk Flex obligation
I alt 100 100 100 100 Vægtet gennemsnit af ovenstående

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.