menu arrow mobile
Om os

En gang om året revurderer PensionDanmarks besty­relse retningslinjerne for investeringerne og fastsæt­ter i den forbindelse et strategisk udgangspunkt for alderspuljernes formuesammensætning.

Over de seneste år har PensionDanmark haft betyde­lig fokus på at tilpasse investeringsstrategien til et miljø med lave renter og usikre konjunkturudsigter og har i den forbindelse øget investeringerne i ejendom­me, infrastruktur og direkte udlån, som har et attrak­tivt afkastpotentiale, men en lavere risiko og konjunk­turfølsomhed end aktier.

Den væsentligste risiko ved langsigtet pensionsopsparing er, at der set over et opsparingsforløb ikke opnås et tilstrækkeligt højt investeringsafkast til, at der i sidste ende kan ud­betales en rimelig pension. Den nuværende situation, hvor danske statsobligationer uanset løbetid giver en rente tæt på nul, er derfor den allervæsentligste udfordring for langsigtet pensionsopsparing.

For yngre medlemmer med mere end 10-15 år til forventet pensionering, som har god tid til at indhente midlertidige tilbagefald i aktie- og kreditmarkederne, bør al­mindelige danske stats- og realkreditobligationer derfor ikke indgå med nogen væsentlig vægt i porte­føljen. Over de senere år er det derfor valgt at øge især aktieandelen for de yngre medlemmer, og først for alvor påbegynde en reduktion af aktieandelen, når det enkelte medlem har passeret 55 år.

For de ældre medlemmer er der et behov for gradvist at reducere risikoen for store kortsigtede udsving i investeringsafkastet. Det gælder især for pensionisterne, som løbende bruger af deres opsparing, og hvor der tilstræbes en relativ høj sikkerhed for, at der kan udbetales en forholdsvis forudsigelig og stabil livsvarig alderspension. Men også for medlemmer tæt på pensionsalderen, er der behov for gradvist at reducere investeringsrisikoen, såfremt det skal være muligt at beregne en relativ sikker prognose for, hvad medlemmet kan forvente at modtage i pension.

Af hensyn til den samlede investeringsrisiko i alderspuljernes er det derfor vanskeligt helt at undgå danske stats- og realkreditobligationer i de ældre medlemmers opsparing. For et medlem omkring pensionsalderen er formueandelen i almindelige obligationer dog reduceret markant over de senere år fra et niveau over 60 pct. til nu under 30 pct. Til gengæld er der investeret mere i virksomhedsobligationer og direkte udlån, ejendomme og infrastruktur, hvor der sammenholdt med de børsnoterede aktiemarkeder er væsentlig mindre risiko for store længerevarende udsving i kurser og værdier.

Tabellen nedenfor giver et summarisk overblik over udgangspunktet for alderspuljernes formuesammensætning i 2022.

Alderspuljernes formuesammensætning i 2022 45 år  55 år 67 år 75 år
Aktier og Private Equity  65 57,5 24 12
Kreditobligationer og lån samt kreditfonde 13,5 18,5 24 21
Aktier og kreditobligationer i alt 78,5 76 48 33
Ejendomme 9 11 12 12
Infrastruktur  6,5 8 11 11
Ejendomme og infrastruktur i alt 15,5 19 23 23
Danske stats- og realkreditobligationer 6 5 29 44
I alt 100 100 100 100


I forhold til 2021 er de væsentligste ændringer i udgangspunktet for alderspuljernes formuesammensætning i 2022:

  1. Udgangspunktet for de yngre medlemmers aktieandel er øget fra 55,5 til 65,0 pct.

  2. For de ældre medlemmer over 67 år er udgangspunktet for formueandelen i virksomhedsobligationer øget med op til 10 procentpoint. Virksomhedsobligationer er ligesom aktier følsomme over for konjunkturudviklingen, men har den egenskab, at de efter kraftige kursfald i markederne typisk hurtigere end aktierne genvinder det tabte afkast og er derfor mere velegnet til de ældre medlemmer med kortere investeringshorisont.

  3. Puljernes øgede investeringer i aktier og virksomhedsobligationer er primært finansieret ved at reducere målsætningen for investeringerne i danske stats- og realkreditobligationer yderligere. Ligeledes er der især for de yngre medlemmer foretaget en reduktion af målsætningen for formueandelen i infrastruktur, da høje værdiansættelser på færdigopførte infrastrukturprojekter med obligationskarakteristika gør det vanskeligere end tidligere at finde attraktive muligheder, som har et langsigtet afkastpotentiale på niveau med de børsnoterede aktiemarkeder.

Alt i alt viser de simulationer og risikoberegninger der er foretaget, at puljernes risikoprofil er betryggende. For pensionisternes vedkommende fastsættes de løbende pensionsudbetalinger fra den livsvarige alderspension ved hjælp af PensionDanmark udjævningsmekanisme, som dæmper gennemslaget fra udsving i afkast og renter på pensionerne. Selv ved forholdsvis store udsving i de årlige formueafkast giver udjævningsmekanismen en høj grad af sikkerhed for, at der kan udbetales stabile pensioner.

Strategiske benchmark for 2022

Tabellen nedenfor viser en mere udførlig oversigt over udgangspunktet for alderspuljernes formuesammensætning i 2022

Aktivklasse, pct.  45-års- puljen   55-års-puljen   67-års- puljen   75-års- puljen  Benchmark
Alm. børsnoterede aktier              48,50             43,25             13,00               6,75 23,5 pct. MSCI Europa + 15,0 pct. OMX Copenhagen + 40,0 pct. MSCI Nordamerika + 18,0 pct. MSCI Asia + 3,5 pct. MSCI Emerging Markets ekskl. Asia, med 75 valutaafdækning af amerikanske aktier
Stabile aktier             10,00               8,50               8,50               4,00 100 pct. MSCI World
Private Equity (unoterede aktier)                6,50               5,75               2,50               1,25 40 pct. MSCI Europa + 60 pct. MSCI Nordamerika med valutaafdækning af amerikanske aktier + 250 bp
Aktier i alt               65,00               57,50               24,00               12,00  
High Yield-obligationer                4,00               7,00               9,50               9,50 70 pct. ICE BofA  US High Yield Constrained Index (med 100 pct. afdækning fra USD til DKK) og 30 pct. ICE BofA  European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index (afdækket til DKK) 
Sikrede banklån               3,50               4,50               7,50               7,50 70 pct. Credit Suisse Leveraged Loan Index (med 100 pct. afdækning fra USD til DKK) og 30 pct. Credit Suisse Western European Lev-eraged Loan Index, Non-$US-Denominated Loans (afdækket til DKK)
Kreditfonde                2,00               2,00               2,00               1,00 JPM Global High Yield Index med BB rating samt valutaafdækning af dollar obligationer + 150 bp
Emerging Market-obligationer                4,00               5,00               5,00               3,00 30 pct. JPM GBI-EM Global diversified,+ 50 pct. JPM EMBI Global diversified, med valuta-afdækning af dollar obligationer + 20 pct. JPM Corporate EMBI Broad Diversified, Inkl. ESG-relaterede eksklusioner og med valuta-afdækning af dollar obligationer
Kreditobligationer mv. i alt               13,50               18,50               24,00               21,00  
Ejendomme          9,00        11,00        12,00        12,00 Målsætning om langsigtet afkast på min. 5,0 pct. p.a. + afkast for 5-årig dansk statsobligation
Infrastruktur med lav risiko         2,50         3,00         4,50         4,50 Målsætning om langsigtet afkast på min. 5,5 pct. p.a. + afkast for 5-årig dansk statsobligation
Infrastruktur med middel risiko         4,00         5,00         6,50         6,50 Målsætning om langsigtet afkast på min. 7,5 pct. p.a. + afkast for 5-årig dansk statsobligation
Stabile alternativer i alt        15,50        19,00        23,00        23,00  
Indeksobligationer          2,50         2,25         2,00         1,50 Gennemsnitligt afkast for tre toneangivende lange indeksobligationer (2,5 pct. RD 2050, 2,5 pct. NYK 2050, 2,5 pct. NYK 2047)
Nominelle obligationer og banklån med høj sikkerhed mv. (M)         3,50         2,75        27,00        12,50 50 pct. Nordea CM 5Y Gov Bond Index + 35 pct. Nordea Dansk Realkredit Index + 15 pct. Nordea Realkredit CM 3Y
Korte obligationer            -              -              -          30,00 1årig dansk Flex obligation
I alt      100,00        100,00      100,00 Vægtet gennemsnit af ovenstående