menu arrow mobile
Om os

En gang om året revurderer PensionDanmarks bestyrelse retningslinjerne for investeringerne og fastsætter i den forbindelse et strategisk udgangspunkt for formuesammensætningen.

Over de seneste år har PensionDanmark haft betydelig fokus på at tilpasse investeringsstrategien til et miljø med lave renter og usikre konjunkturudsigter, og har i den forbindelse øget investeringerne i ejendomme, infrastruktur og direkte udlån, som har et attraktivt afkastpotentiale, men en lavere risiko og konjunkturfølsomhed end aktier.

Henover 2019 har PensionDanmarks bestyrelse løbende drøftet hvilke konsekvenser det bør have for investeringsstrategien, at renterne er faldet yderligere til et niveau, hvor de fleste danske statsobligationer nu handles med negative renter. Den væsentligste risiko ved langsigtet pensionsopsparing er, at der set over et opsparingsforløb ikke opnås et tilstrækkeligt højt investeringsafkast til at der i sidste ende kan udbetales en rimelig pension. For medlemmer med mere end 10-15 år til forventet pensionering, bør almindelige danske stats- og realkreditobligationer derfor ikke indgå med nogen væsentlig vægt i porteføljen. I det lys er det valgt at justere aktivsammensætningen for 2020. Det betyder bl.a., at aftrapningen af aktieandelen i PensionDanmarks alderspuljer forskydes med 5 år, så aftrapningen af formueandelen i aktier først for alvor reduceres, når det enkelte medlem har passeret 55 år.

Med henblik på at nedbringe de ældre medlemmers formueandel i danske stats- og realkreditobligationer er der endvidere truffet beslutning om at arbejde med en struktur, hvor formueandelen i ejendomme og infrastruktur, som hidtil har været ens for alle medlemmer, nu som udgangspunkt øges fra knap 20 pct. i 45-års-puljen til 23 pct. i 67-års-puljen.

Primo 2020 er infrastrukturporteføljen endvidere opdelt i to delporteføljer med henholdsvis lav og middel risiko. Opsplitningen giver mulighed for at allokere en større andel af de mest stabile og sikre infrastrukturaktiver til puljerne for de ældre medlemmer, som qua deres forholdsvis store formueandel i danske stats- og realkreditobligationer er særlig udfordret af de negative renter på danske statsobligationer. Ligeledes giver det mulighed for at give de yngre medlemmer en infrastruktureksponering med lidt højere risiko og højere forventet afkast, hvilket passer godt til deres længere investeringshorisont.

Udgangspunktet for alderspuljernes aftrapningsprofil i 2020 er illustreret i figuren nedenfor.

 

Det fremgår, at indtil det enkelte medlem har passeret 55 år, er mere end 85 pct. af opsparingen i investeret i aktier, kreditobligationer og udlån samt ejendomme og infrastruktur, som vurderes til at have et væsentligt bedre langsigtet afkastpotentiale end danske stats- og realkreditobligationer. For en 67-årig udgør den tilsvarende formueandel godt 65 pct.

Alt i alt viser de simulationer og risikoberegninger der er foretaget, at puljernes risikoprofil er betryggende. For pensionisternes vedkommende fastsættes de løbende pensionsudbetalinger fra den livsvarige alderspension ved hjælp af PensionDanmark udjævningsmekanisme, som dæmper gennemslaget fra udsving i afkast og renter på pensionerne. Selv ved forholdsvis store udsving i de årlige formueafkast giver udjævningsmekanismen en høj grad af sikkerhed for, at der kan udbetales stabile pensioner.


Tabeller for sammensætning 2020

Tabellerne herunder giver et mere detaljeret overblik over udgangspunktet for puljernes sammensætning i 2020.

Strategisk udgangspunkt for alderspuljer i 2020

Pct. 45-års-puljen 67-års-puljen 75-års-puljen
Aktier (børsnoterede aktier samt Kapitalfonde) 52,5 22,0 10,0
Kreditobligationer og lån samt kreditfonde 18,0 22,0 10,0
Aktier og kreditobligationer i alt 70,5 44,0 20,0
Ejendomme 10,0 10,0 10,0
Infrastruktur med lav risiko 3,0 8,0 8,0
Infrastruktur med middel risiko 6,0 5,0 5,0
Stabile alternativer i alt 19,0 23,0 23,0
Indeksobligationer 4,0 3,0 2,0
Nominelle obligationer og udlån med høj sikkerhed 6,5 30,0 55,0
Obligationer og direkte udlån med høj sikkerhed i alt 10,5 33,0 57,0
I alt 100 100 100
Rentefølsomhed (målt på balancen) 1,1 2,1 2,7

 

Strategiske benchmark for 2020

Aktivklasse, pct. 45-års- puljen 67-års- puljen 75-års- puljen Egen-kapital Benchmark
Alm. børsnoterede aktier  38,5 12,0 5,0 18,5 25,0 pct. MSCI Europa + 10,0 pct. OMX Copenhagen + 37,0 pct. MSCI Nordamerika + 21,0 pct. MSCI Asia + 7,0 pct. MSCI Emerging Markets ekskl. Asia, med 50 valutaafdækning af amerikanske aktier
Stabile aktier 10,0 8,5 4,0 5,0 100 pct. MSCI World
Private Equity (unoterede aktier)  4,0 1,5 1,0 1,5 60 pct. MSCI Europa + 40 pct. MSCI Nordamerika med valutaafdækning af amerikanske aktier + 200 bp
Aktier i alt 52,5 22,0 10,0 25,0  
High Yield-obligationer  6,0 5,5 2,5 5,0 70 pct. Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (med 100 pct. afdækning fra USD til DKK) og 30 pct. Bank of America Merrill Lynch European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index (afdækket til DKK)
Sikrede banklån 4,5 9,0 4,5 8,0 70 pct. Credit Suisse Leveraged Loan Index (med 100 pct. afdækning fra USD til DKK) og 30 pct. Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index, Non-$US-Denominated Loans (afdækket til DKK)
Kreditfonde  2,5 2,5 1,0 1,5 JPM Global High Yield Index med BB rating samt valutaafdækning af dollar obligationer + 100 bp
Emerging Market-obligationer  5,0 5,0 2,0 4,5 30 pct. JPM GBI-EM Global diversified,+ 50 pct. JPM EMBI Global diversified, med valuta-afdækning af dollar obligationer + 20 pct. JPM Corporate EMBI Broad Diversified, med valutaafdækning af dollar obligationer
Kreditobligationer mv. i alt 18,0 22,0 10,0 19,0  
Ejendomme  10,0 10,0 10,0 10,0 Målsætning om langsigtet afkast på min. 5,5 pct. p.a. + afkast for 5-årig dansk statsobligation
Infrastruktur med lav risiko 3,0 8,0 8,0 5,0 Målsætning om langsigtet afkast på min. 6,0 pct. p.a. + afkast for 5-årig dansk statsobligation
Infrastruktur med middel risiko 6,0 5,0 5,0 5,0 Målsætning om langsigtet afkast på min. 8,0 pct. p.a. + afkast for 5-årig dansk statsobligation
Stabile alternativer i alt 19,0 23,0 23,0 20,0  
Indeksobligationer  4,0 3,0 2,0 4,0 Gennemsnitligt afkast for tre toneangivende lange indeksobligationer (2,5 pct. RD 2050, 2,5 pct. NYK 2050, 2,5 pct. NYK 2047)
Nominelle obligationer og banklån med høj sikkerhed mv. (M) 6,5 30,0 25,0 32,0 50 pct. Nordea CM 5Y Gov Bond Index + 35 pct. Nordea Dansk Realkredit Index + 15 pct. Nordea Realkredit CM 3Y
Korte obligationer 0,0 0,0 30,0 0,0 1årig dansk Flex obligation
I alt 100 100 100 100 Vægtet gennemsnit af ovenstående

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at lukke dette banner.