menu arrow mobile
Om os

Med denne politik fastsættes bestyrelsens samlede politik for PensionDanmarks aktive ejerskab i børsnoterede selskaber. Politikken skal blandt andet sikre, at PensionDanmark overholder reglerne om aktivt ejerskab i lov om finansiel virksomhed.

Aktivt ejerskab, i form af stemmeafgivelse på generalforsamlinger og dialog med virksomheder, hvor PensionDanmark er aktionær, er en integreret del af PensionDanmarks varetagelse af rollen som ansvarlig investor. Det skyldes, at der med ejerskab følger ansvar og rettigheder, og fordi virksomheder har behov for ejere, der tager aktivt del i konstruktiv og til tider kritisk dialog.

En række overordnede principper for god selskabsledelse og aktivt ejerskab er styrende for PensionDanmarks arbejde med aktivt ejerskab. De omfatter også PensionDanmarks retningslinjer for ansvarlige investeringer, der mere bredt adresserer miljømæssige, sociale og governance forhold og bygger på principperne i OECD’s Responsible Business Conduct for Institutional Investors samt en række internationale konventioner og normer, anbefalinger fra UN Global Compact, hvor PensionDanmark er medlem, og FN’s bæredygtighedsmål frem mod 2030.

Principperne og forventningerne er gældende for både danske og udenlandske selskaber. De ligger i forlængelse af anbefalingerne fra Komitéen for God selskabsledelse og de internationale Global Governance Principles fra ICGN (International Corporate Governance Network). Overordnet indebærer de, at børsnoterede selskaber skal drives med aktionærernes interesser for øje, og det aktive ejerskab skal:

  • sikre stærke strukturer for virksomheden, som bidrager til den langsigtede værdiskabelse.
  • være præget af gensidig tillid og respekt mellem aktionærer og bestyrelse.
  • give den daglige ledelse rum til at udføre sin ledelsesopgave.

God selskabsledelse er i princippet universel, men PensionDanmark anerkender, at der er forskellige tilgange til god selskabsledelse forskellige steder i verden. Derfor tages der geografiske hensyn – særligt når det kommer til den konkrete stemmeafgivning – hvor der lægges vægt på, om virksomheden bevæger sig i den rigtige retning.

PensionDanmark køber og sælger aktier med henblik på at nå et godt afkast. PensionDanmarks politik for aktivt ejerskab understøtter dette ved – gennem selskabsdialog og stemmeafgivning – at bidrage til at fremme den langsigtede værdiskabelse i virksomhederne.

Overvågning og screening

Det aktive ejerskab vedrører hele PensionDanmarks aktiebeholdning, hvoraf hovedparten forvaltes internt, mens resten er udlagt til eksterne forvaltere. PensionDanmark varetager selv det aktive ejerskab i børsnoterede selskaber, uanset om aktierne er udlagt til eksterne forvaltere. Det daglige arbejde med at følge og vurdere PensionDanmarks aktieinvesteringer varetages af investeringsfunktionen.

PensionDanmark har adgang til analyser fra en række nationale og internationale finanshuse. Derudover orienterer PensionDanmark sig i virksomhedernes egne meddelelser og rapporter, hvorved der opnås overblik over selskabernes forretningsstrategi og resultater, såvel finansielle som ikke-finansielle. Dermed er det muligt at foretage løbende vurderinger af selskabernes risiko og udvikling i kapitalstruktur.

Virksomhedernes sociale og miljømæssige indvirkning samt deres selskabsledelse (Governance) vurderes blandt andet gennem investeringsfunktionens adgang til kategoriserede data om de enkelte selskabers ESG-performance og herunder deres klimaaftryk, men selve overvågningsopgaven koordineres af ESG-funktionen.

Til det formål modtages supplerende input fra blandt andet den investeringsetiske samarbejdspartner, Federated Hermes, der har base i London og er informeret om PensionDanmarks retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. Derudover leverer rådgivningsfirmaet Sustainalytics rapporter om produktion af kontroversielle våben. Rapporterne modtages kvartalsvist og derudover modtages løbende ”client alerts” om selskaber, der udviser en betænkelig adfærd.

Denne gennemgang indgår i vurderingen af, hvordan det aktive ejerskab skal tilrettelægges. Løbende underretninger om grove brud på fx internationale konventioner bliver behandlet straks, og i den forbindelse tages stilling til, om PensionDanmark fortsat kan investere i selskabet.

En gang i kvartalet gennemgår PensionDanmark på baggrund af den opsamlede information systematisk sin aktieliste, og herunder identificeres ”kontroversielle selskaber”, som af den ene eller anden årsag ikke lever op til de investeringsmæssige retningslinjer.

Selskabsdialog

Det aktive ejerskab udføres i praksis gennem dialog med udvalgte selskaber i aktieporteføljen og gennem stemmeafgivelse på selskabernes generalforsamlinger. Mens PensionDanmark stemmer på alle generalforsamlinger, hvor det er muligt, prioriteres dialogen efter problemstillingens væsentlighed og størrelsen af PensionDanmarks investering.

Når PensionDanmark indgår i en dialog med selskaber i aktieporteføljen sker det med et af to formål:

  • Enten som en proaktiv dialog, hvor formålet er at påvirke selskabet i en retning, som i sidste ende øger værdiskabelsen for aktionærerne. Dialogen vil oftest omhandle emner, som påvirker virksomhedens strukturer på langt sigt, og tage udgangspunkt i principperne i Pension­Danmarks politik for aktivt ejerskab.
  • Eller ved at PensionDanmark efter en regelmæssig screening af porteføljen (eller på anden måde) bliver opmærksom på et muligt brud på PensionDanmarks retningslinjer for ansvarlige investeringer.

PensionDanmark har valgt en model for selskabsdialog, hvor samarbejde med andre investorer er væsentligt. Ved at deltage i investorsamarbejder, hvor flere investorer går sammen – ofte med en fælles ekstern samarbejdspartner/operatør – opnås en række fordele.

  • En gruppe af investorer kan tale med større vægt over for et selskab end flere individuelle investorer og repræsenterer en større ejerandel af et selskabs aktiekapital end én enkelt investor.
  • Minoritetsaktionærer har som udgangspunkt de samme interesser i dialogen med selskaber.
  • Den eksterne samarbejdspartner kan på vegne af investorerne ansætte medarbejdere med særlige faglige (samt sproglige og kulturelle) kompetencer, som kan give selskaberne kritisk og konstruktivt modspil.

PensionDanmark anvender for tiden Federated Hermes som partner og operatør i forhold til udenlandske selskaber.

PensionDanmark modtager løbende rapportering om resultaterne af investorsamarbejdet og deltager løbende i udviklingen og fastlæggelsen af nye prioriteter. Hvis et selskab over en længere periode ikke forbedrer sig eller er villig til at indgå i dialog, kan PensionDanmark vælge at sælge selskabet og udelukke det fra investeringsuniverset.

Stemmeafgivning

PensionDanmark ønsker at stemme på alle generalforsamlinger i selskaber i den børsnoterede aktieportefølje. Der gøres dog en undtagelse på de få markeder, hvor stemmeafgivning låser aktieforvalternes mulighed for at handle aktierne op til generalforsamlingen.

PensionDanmark gør brug af en proxy advisor, som kan levere analyser af afstemningspunkter samt den nødvendige infrastruktur til at stemme elektronisk. Desuden har PensionDanmark tæt dialog med Federated Hermes og de eksterne aktieforvaltere om generalforsamlingspunkter og -emner.

PensionDanmark stemmer i alle tilfælde ud fra sin egen stemmepolitik, som afspejler Pension­Danmarks principper og forventninger til god selskabsledelse, klima- og miljøansvarlighed og respekt for arbejdstagerrettigheder. Som hovedregel, men ikke altid, følger PensionDanmark anbefalingerne fra Federated Hermes, hvad angår udenlandske selskaber, mens PensionDanmark selv stemmer direkte på danske selskabers generalforsamlinger.

Hvis PensionDanmark stemmer imod bestyrelsen på en generalforsamling, er det ikke nødvendigvis udtryk for utilfredshed med selskabet, bestyrelsen eller ledelsen. Det er som udgangspunkt en tilkendegivelse til det enkelte afstemningspunkt. Som udgangspunkt vil Pension­­Danmark – via Federated Hermes – søge dialog med selskabet om de forhold, som gør, at der stemmes imod.

Håndtering af interessekonflikter

Et medlem af PensionDanmarks ledelse må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om investering eller forvaltning af ejerskab i en virksomhed, hvis vedkommende har en væsentlig interesse i den pågældende virksomhed.

PensionDanmarks bestyrelsesmedlemmer kan have interessekonflikter i forhold til selskaber, hvor PensionDanmark er aktionær. PensionDanmarks bestyrelse har derfor besluttet, at i de tilfælde, hvor direktionen anbefaler, at der på generalforsamlingen for danske selskaber stemmes imod bestyrelsens anbefalinger, skal denne anbefaling godkendes af PensionDanmarks formandsskab. 

Kommunikation til selskabernes relevante interessenter

PensionDanmark anerkender, at de virksomheder, PensionDanmark ejer aktier i, har en bredere interessentkreds end blot ejerne. Dette omfatter især medarbejderne og det omgivende samfund, herunder NGO’er og medier. PensionDanmark besvarer konkrete henvendelser fra interessenter i de enkelte selskaber om udøvelsen af det aktive ejerskab. 

Transparens og dialog

PensionDanmark rapporterer årligt om resultaterne af arbejdet med aktivt ejerskab på pensiondanmark.com og i Rapport om samfundsansvar, der tillige indeholder overordnet statistik og beskrivelse af PensionDanmarks stemmeafgivelse på generalforsamlinger i børsnoterede selskaber.

Derudover offentliggøres på pensiondanmark.com oplysninger om stemmeafgivelse på alle dagsordenspunkter på generalforsamlinger i børsnoterede selskaber, som PensionDanmark har aktier i.

Denne politik er trådt i kraft ved bestyrelsens godkendelse 6. september 2019 og er efterfølgende ændret på bestyrelsesmøde den 9. september 2020 og den 8. september 2021.