menu arrow mobile
Om os

PensionDanmark indgår i dialog med myndigheder og andre interessenter om samfundsmæssige udfordringer, og om hvordan private investorer kan være med til at finde nye og innovative løsninger på dem. Det udvider på den ene side investeringsmulighederne for PensionDanmark, samtidig med at det bidrager til at få løst samfundsmæssige opgaver og udfordringer som fx formuleret i FN’s verdensmål.

Screeningen af vores porteføljevirksomheder og det aktive ejerskab komplementerer og styrker målene om at sikre de bedst mulige afkast for vores medlemmer på lang sigt. Veldrevne virksomheder med styr på både de finansielle og ikke-finansielle risici reducerer risikoen for PensionDanmark som investor og kan øge værdien af investeringerne på sigt.

Retningslinjer for investering

PensionDanmarks bestyrelse har vedtaget et sæt retningslinjer for ansvarlige investeringer, der tager udgangspunkt i generelt accepterede normer for bl.a. sociale, miljømæssige, og ledelsesmæssige forhold.

PensionDanmark investerer ikke i værdipapirer, der er omfattet af sanktioner fra EU og FN. PensionDanmark køber heller ikke aktier eller obligationer i selskaber der har aktiviteter, der strider imod internationale konventioner, tiltrådt af den danske stat. PensionDanmark investerer heller ikke i selskaber med tobaksproduktion eller med betydelig involvering i kulminedrift eller olieudvinding fra tjæresand.

En gang om året revurderer PensionDanmarks bestyrelse de generelle retningslinjer for investeringerne. Her er retningslinjerne for ansvarlige investeringer en del af overvejelserne, når det strategiske udgangspunkt for formuesammensætningen fastlægges.

Bæredygtighedsrisici

PensionDanmark har en politik for håndtering af bæredygtighedsrisici, som vedrører mulige negative påvirkninger af samfund og omgivelser, og som i sidste ende kan forringe afkastet fra vores investeringer.

PensionDanmark ønsker at være en bæredygtig investor og begrænse disse risici. Læs mere, om hvordan vi gør det.

Screening

PensionDanmark screener løbende vores børsnoterede investeringer for overholdelse af retningslinjer for ansvarlige investeringer i forhold til blandt andet:

 • Arbejdstager- og menneskerettigheder
 • Miljø- og klimaforhold
 • Korruption
 • God selskabsledelse.

Retningslinjerne bygger på generelt accepterede normer baseret på internationale konventioner og aftaler:

 • FN’s menneskerettigheds-erklæring
 • ILO-konventionerne
 • Rio-deklarationen om miljø og udvikling
 • FN’s konvention mod korruption
 • FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.
 • OECD's Responsible Business conduct for Institutional Investors
 • Konventionerne danner også grundlag for de ti principper i FN’s bæredygtighedsorganisation Global Compact
 • Parisaftalen om klima
 • FN’s 17 verdensmål.

Dialog

PensionDanmark deltager selv i dialoger med udvalgte selskaber, men den største del udleves gennem PensionDanmarks eksterne samarbejdspartner, Federated Hermes, som sammen med PensionDanmark fastsætter, hvilke virksomheder, der skal være særligt fokus på. Det afgøres blandt andet ud fra selskabernes størrelse samt en risikobaseret vurdering af, hvorvidt selskabernes adfærd inden for en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, er i overensstemmelse med aktionærernes interesse.

Dialogen er som oftest en langvarig eller endda vedvarende proces, hvor gradvise fremskridt anvendes til at fremme yderligere forbedringer. Det kan særligt være en udfordring, når det handler om selskaber, hvor ejerforhold, virksomhedskultur og tilgangen til god selskabsledelse adskiller sig fra dansk kontekst.

For at opnå tilfredsstillende resultater foregår drøftelserne som udgangspunkt i fortrolighed, da det ofte skaber en mere konstruktiv dialog med selskaberne. Se liste over udvalgte selskaber, som vi er i dialog med.

PensionDanmark offentliggør løbende eksempler på dialoger, hvor der er opnået fremskridt. Læs case-eksempler på, hvordan dialog samt afstemning til selskabernes årlige generalforsamlinger har været med til at flytte selskaber væsentligt.

Det sker, at et selskab helt afviser at gå i dialog eller at dialogen ikke fører til forandringer. I disse tilfælde vil PensionDanmark ofte stemme imod ledelsen på en generalforsamling, men det kan også indebære, at aktierne i selskabet afhændes, og at selskabet i sidste ende placeres på vores udelukkelsesliste.

Afstemninger

PensionDanmark udøver aktivt ejerskab gennem afstemninger på selskabernes årlige generalforsamlinger. Federated Hermes stemmer som hovedregel på vores vegne baseret på PensionDanmarks egen afstemningspolitik, mens PensionDanmark selv stemmer på danske selskabers og udvalgte globale selskabers generalforsamlinger.

I den årlige CSR-rapport redegør PensionDanmark for resultaterne af dialoger og afstemninger.

Dialog med selskaber

Læs eksempler på Hermes EOS dialog med selskaber i PensionDanmarks portefølje.