menu arrow mobile
Om os

Danske stats- og realkreditobligationer

PensionDanmarks beholdning af almindelige obligationer forvaltes internt og består primært af danske stats- og realkreditobligationer. Vi investerer hovedsageligt i fastforrentede nominelle obligationer. Herudover supplerer vi med danske indeksobligationer. Disse bidrager til at beskytte porteføljen mod stigende inflation, da obligationernes ydelser og restgæld løbende reguleres med udviklingen i inflationen. Derudover anvender vi afledte finansielle renteinstrumenter (swaps og futures) til at styre den overordnede renterisiko i porteføljen.

Ultimo 2022 havde PensionDanmark investeret 30,6 mia. kr. i stats- og realkreditobligationer.

Direkte udlån med høj sikkerhed

Inden for de seneste år er Pensiondanmarks obligationsportefølje suppleret med forskellige typer af direkte udlån med høj sikkerhed (kreditværdighed). Denne del af porteføljen omfatter blandt andet udlån foretaget i samarbejde med EKF, der garanterer over for PensionDanmark, at lånene bliver betalt tilbage. Herudover investeres der bl.a. i forskellige typer af projektfinansieringslån med sikkerhed i OPP-projekter eller infrastrukturaktiver, som ligeledes har en meget høj sikkerhed for tilbagebetaling.

Likviditetspræmie

Typisk giver denne type udlån en merrente på mellem 1,0 og 2,5 procentpoint sammenholdt med danske statsobligationer. På grund af den høje sikkerhed på denne type udlån, er merrenten primært en likviditetspræmie, som skal kompensere for, at denne type lån er sværere at omsætte end almindelige børsnoterede obligationer.
Da PensionDanmark har en kraftig vækst i formuen og en meget lang investeringshorisont, er banklånenes lavere omsættelighed ikke nogen væsentlig ulempe.

Ultimo 2022 udgjorde PensionDanmarks investeringer i direkte udlån med høj sikkerhed godt 7,5 mia. kr.

Kreditobligationer

Kredit- eller højrenteobligationer er en fællesbetegnelse for forskellige typer af erhvervsobligationer og lån samt statsobligationer fra en række Emerging Markets-lande. Ultimo 2022 var der investeret 45,3 mia.kr. i denne type kreditobligationer.

En liste over erhvervs- og emerging market obligationer kan ses her.

PensionDanmarks investeringer i kreditobligationer

Erhvervsobligationer Beløb Type
High Yield-erhvervsobligationer 17,4 mia.kr. Erhvervsobligationer udstedt af virksomheder med forholdsvis lav kreditvurdering.
Sikrede banklån 15,6 mia.kr. Sikrede banklån – også kaldet Senior Bank Debt – er
banklån til virksomheder, hvor den långivende bank efterfølgende har solgt hovedparten af lånet til en vifte af
investorer. Lånene er karakteriseret ved, at långiver
typisk har 1. prioritetspant i låntagers aktiver. Når der investeres i sikrede banklån, er investor derfor bedre sikret
i forbindelse med en eventuel virksomhedskonkurs, end
hvis der i stedet er investeret i fx High Yield-obligationer.
High Yield-obligationer giver typisk en højere løbende
rente, som kompenserer for den højere risiko.
Emerging Market-obligationer 12,2 mia.kr. Obligationer fra Asien, Latinamerika og Østeuropa. Hovedparten er statsobligationer, men der investeres også
i obligationer udstedt af virksomheder.

 

Eksterne forvaltere

Godt en tredjedel af investeringerne i kreditobligationer forvaltes internt, mens den resterende del forvaltes af en række eksterne forvaltere. Tabellen nedenfor viser PensionDanmarks eksterne forvaltere med mandat til investering i forskellige typer af kreditobligationer og lån.

Se listen over kreditforvalter på siden over eksterne forvaltere.

Kontakt

For yderligere information kontakt vores investeringsafdeling.

Steffen Mielke
Head of Fixed income