menu arrow mobile
Om os

PensionDanmark sikrer derfor, at den størst mulige andel af indbetalingerne anvendes til den særlige opsparingsform aldersopsparing. Udbetalingerne fra aldersopsparing beskattes ikke og fører ikke til reduktion af medlemmets udbetalinger af offentlige ydelser i form af fx pensionstillæg og boligstøtte. Til gengæld er der ikke fradrag for indbetalingerne i medlemmets skattepligtige indkomst.

PensionDanmarks forsikrings- og pensionsprodukter skal sikre vores medlemmer og deres familier økonomisk i situationer med permanent bortfald eller reduktion i arbejdsindtægten.

 

Hovedhensyn

Vores forsikrings- og pensionsprodukter er derfor sammensat ud fra tre hovedhensyn:

  • Det højst prioriterede formål er opsparing til alderspension, som skal supplere folkepension (efter eventuel modregning) og ATP
  • Udbetalingerne skal give medlemmerne og deres familier et godt supplement til de offentlige ydelser, primært ved alders- og førtidspensionering. Der er derfor fokus på samlet pension, inklusive udbetalinger af offentlig pension og ATP ved fastsættelse af forsikringsdækningerne.
  • Ydelsernes størrelse og vilkårene for udbetaling skal understøtte hensynet til bevarelse af et rimeligt økonomisk incitament for den enkelte, så vedkommende bliver fastholdt i beskæftigelse frem for at overgå til passiv forsørgelse. Dækninger og vilkår fastsættes derfor, så der er en økonomisk gevinst ved at gå på arbejde, og så de meget liberale optagelsesvilkår ikke giver mulighed for at opnå ret til dækning, efter at skaden er sket.

Priserne på forsikringsdækningerne fastsættes, så de afspejler den underliggende risiko. Målet er at risikoresultatet balancerer set over en kort årrække. Prisen for forsikringsdækningerne fastsættes solidarisk, så medlemmerne betaler det samme pr. krones dækning uafhængigt af køn og alder.

 

Valgfrihed - men ikke valgtvang

Medlemmerne har mulighed for selv at fortage en række tilpasninger af deres pensionsordning på relevante områder. Dette er især væsentligt, fordi defaultdækninger og -produkter er fastsat på baggrund af bedste skøn baseret på medlemmernes generelle forhold. Ved aktivering af valgmuligheder gøres medlemmerne opmærksom på konsekvenserne af at vælge og af de valg, de foretager.

 

Forsikringsdækninger i tråd med tilbagetrækningsreformen

PensionDanmarks medlemmer bliver længere på arbejdsmarkedet, hvilket følger intentionerne i tilbagetrækningsreformen. Derfor er forsikringsdækningerne løbende tilpasset:

Dækningen ved visse kritiske sygdomme

Der er ikke en øvre aldersgrænse for dækningen. Dækningen ophører først, når medlemmet overgår til alderspension. Dækningen ophører dog altid uanset alder, hvis bidragsindbetalingen ophører og medlemmet derfor overgår til hvilende medlem.

Dækningen ved dødsfald

Retten til mindstebeløbet ved dødsfald bevares frem til folkepensionsalderen for den enkelte årgang. Denne ændring er vedtaget af PensionDanmarks bestyrelse og implementeret i vores forsikringsbetingelser. Den vil træde i kraft fra 2019, hvor forhøjelsen af folkepensionsalderen fra 65 år får effekt.

Dækningen ved førtidspension (den supplerende førtidspension og opsparingssikringen)

Dækningen udløber tre år før folkepensionsalderen for den enkelte fødselsårgang. Det er valgt, fordi vores undersøgelser viser, at langt de fleste medlemmer, der i dag nærmer sig pensionsalderen, fortsat er med i efterlønsordningen, og derfor typisk - som i dag - vil forlade arbejdsmarkedet ca. tre år før folkepensionsalderen.