menu arrow mobile
Om os

Miljødata

Miljødata - Virksomhedens egne udledninger Enhed 2022 2021 2020 2019 2018
CO2-udledning i virksomheden:            
CO2, scope 11 Ton 74 45 42 79 -
CO2-scope 2 (market based) Ton 33 71 56 66 448
CO2-scope 2 (local based) Ton 174 455 386 412 448
Energiforbrug (scope 1 + scope 2)2 GJ 7.930 9.154 7.247 8.458 7.634
             
Vedvarende energiandel (scope 2)3 Pct. 81 82,2 78,2 73,3 42,7
             
CO2e, scope 3 estimeret            
C1: Indkøb1 Ton 6.103 6.674 6.229 5.420 -
C2: Anlægsaktiver1 Ton 1.145 2.524 2.870 - -
C5: Affald1 Ton 1,2 1,2 1,1 1,2 -
C6: Forretningsrelaterede rejser1 Ton 93,3 15,4 44,2 117,6 -
C7: Medarbejderpendling3 Ton 126,8 132,7 121,2 - -
C15: Investeringer Ton CO2e 1.499.314 1.558.168 1.099.284 966.996 540.980
CO2e, scope 3, ialt Ton 1.506.783 1.564.992 1.105.680 972.535 540.980
             
Øvrige miljødata i virksomheden:            
Vandforbrug m3 2.809 2.769 2.552 3.150 3.040
 1. Data til opgørelse af nøgletal har ikke været tilgængelige for 2018.
 2. Nøgletal for scope 2 og 3 (C2, C7 og C15) er rapporteret med ændret regnskabspraksis for alle år i femårsoversigten. For uddybning og definitioner - se regnskabspraksis i CSR-rapporten.
 3. Energiforbrug samt vedvarende energiandel er beregnet på baggrund af Scope 2 market-based.
 4. Data til opgørelse af nøgletal har været tilgængelige for 2018-2019

Miljødata - Investering

Miljødata- Investeringernes CO2-aftryk Enhed Målsætning 2030 Målsætning 2025 2022 2021 2020 2019
CO2-udledning i den børsnoterede aktieportefølje:              
Total udledning Ton CO2e     528.084 727.640 529.224 536.994
CO2-aftryk Ton/mio. kr.  < 4,4 < 6,3 6,2 6,9 6,3 8,4
CO2-intensitet Ton/mio. kr.     14,3 19,9 18,9 20,6
Vægtet gennemsnitlig carbonintensitet Ton/mio. kr.     15,6 18,5 19,4 18,4
               
CO2-udledning i virksomhedsobligationsporteføljen1:              
Total udledning Ton CO2e     527.770 551.281 428.185 372.108
CO2-aftryk  Ton/mio. kr. < 14,5 < 20,7 22,8 22,6 24,1 23,9
CO2-aftryk, eksklusiv grønne obligationer  Ton/mio. kr. < 12,6  < 18,0  19,6 20,9 22,2 22,9
               
CO2-udledning i Private Equity-porteføljen1:              
Total udledning Ton CO2e     72.969 57.096 40.896 47.863
CO2-aftryk Ton/mio.kr.  < 2,9  < 4,1 3,3 3,7 4,1 5,9
               
CO2-udledning i Private Debt-porteføljen2:              
Total udledning Ton CO2e     77.542 92.263 90.827 -
CO2-aftryk Ton/mio.kr.  < 5,5  < 6,4 5,5 7,3 9,2 -
               
CO2-udledning i infrastrukturporteføljen3:              
Total udledning Ton CO2e     177.485 121.968 - -
CO2-aftryk Ton/mio.kr.  < 7,5  < 9,0 10,3 10,5 - -
               
CO2-udledning i dansk realkredit porteføljen:              
Total udledning Ton CO2e     107.104 123.724 - -
CO2-aftryk Ton/mio.kr. < 1,8 < 2,3 2,6 2,7 - -
               
CO2-udledning i ejendomsporteføljen1:              
Total udledning Ton CO2e     6.360 7.920 10.152 10.031
CO2-aftryk  Ton/mio.kr.  < 0,3  < 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5
CO2-intensitet kg/m2  < 6,9  < 8,0 7,7 8,9 11,6 11,8
               
Samlet CO2-aftryk for aktier og virk.obligationer  Ton/mio.kr. < 6,4 < 9,13 9,8 9,8 9,4 11,4
Samlet CO2-aftryk for aktier og virk.obligationer ekskl. emissioner fra grønne obligationer Ton/mio.kr. < 6,2 < 8,93 9,1 9,5 9,1 11,2
               
Samlet CO2-aftryk for investeringsporteføljen Ton/mio.kr.     6,6 6,9 7,7 8,8
               
Ejerskab af grøn infrastruktur, kapacitet1: MW   1,300 952 893 1.108 961
CO2-besparelse ved ejerskab af grøn infrastruktur estimeret4 Ton CO2   >2.000.000 1.309.478 1.511.358 1.902.220 2.297.000
Kumuleret kapacitetsudvikling af vedvarende energi siden 2021 MW 800   254      
 1. Data til opgørelse af nøgletal har ikke været tilgængelige for 2019.
 2. Data til opgørelse af nøgletal har ikke været tilgængelige for 2019-2020.
 3. Asset Owner Alliance mål, der vedrører 2024.
 4. PensionDanmark har ikke sat mål herfor efter 2025. I stedet er der sat mål for udvikling af ny kapacitet inden for vedvarende energi.

Sociale data

Sociale data Enhed

Målsætning

2025

2022 2021 2020 2019 2018
Fuldtidsarbejdsstyrke FTE   336 321 291 261 246
Kønsdiversitet Pct. 50,0 43,3 43,8 43,7 44,0 43,3
Kønsdiversitet for øvrige ledelseslag Pct. 50,0 43,5 43,9 44,3 45,2 41,6
Lønforskelle mellem køn Gange   1,2 1,3 1,3 1,3 1,4
Medarbejderomsætningshastighed Pct.   18,7 18,1 12,0 15,7 17,9
Sygefravær Dage/FTE 4,5 7,1 6,8 4,7 6,6 7,0
Betalte skatter Mio. kr.   5.829 2.362 3.565 298 2.826

Governance-data

Governance-data Enhed

Målsætning

2025

2022 2021 2020 2019 2018
Bestyrelsens kønsdiversitet (17 medlemmer) Pct. 30,0 22,2 27,8 23,5 23,5 18,8
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder Pct. 95,0 91,0 95,0 85,0 82,0 88,0
Lønforskel mellem CEO og medarbejder Gange   8,9 8,9 8,7 8,6 8,5

Klimarapportering

Aktivt engagement i klimaforbedringer Enhed 2022 2021 2020 2019 2018
Aktivt ejerskab1:            
Dialoger om klimaforandringer Stk. 263 240 190 134 108
Heraf egne dialoger Stk.  10        
Heraf diloger via ESG-ratingbureau og lignende Stk.  253 686 632 488 436
             
Ejendomme, der lever op til EU's bæredygtighedskriterier2,6            
Eksisterende byggeri Pct. 35,2 32,2 - - -
Nybyggeri (frem til ibrugtagning) Pct. 100,0 100,0 - - -
Samlet ejendomsportefølje Pct. 43,7 38,6      
             
Bæredygtighedscertificerede ejendomme            
Eksisterende byggeri Pct. 26,4 20,0 17,8 19,6 18,4
Nybyggeri (frem til ibrugtagning) Pct. 97,4 97,1 89,4 100 87,46
             
Bæredygtighed i forretningsmodeller2            
Investeringer, der lever op til EU's bæredygtighedskriterier            
Aktieportefølje4 Pct. 5,2 5,6 - - -
Virksomhedsobligationer5 Pct. 8,8 7,9 - - -
Ejendomsportefølje6 Pct. 43,7 38,6 - - -
Infrastruktur7 Pct. 57 54,0 - - -
 1. Der skal være modtaget en respons på virksomhedens henvendelse, for at en henvendelse kan kvalificeres som en dialog.
 2. Data til opgørelse af nøgletal har ikke været tilgængelige for 2018-2020.
 3. I vurdering af om PensionDanmarks nybyggeri er bæredygtighedscertificeret, tages der udgansgpunkt præ-certificeringer.
 4. Andelen af PensionDanmarks aktieportefølje, der lever op til EU’s bæredygtighedskriterier, er baseret på estimater fra MSCI og er fordelt på omsætning.
 5. Andelen af PensionDanmarks virksomhedsobligationsportefølje, der lever op til EU’s bæredygtighedskriterier, er et estimat baseret på, om en obligation lever til til ICMAs principper for grønne obligationer.
 6. Andelen af PensionDanmarks ejendomsportefølje, der lever op til EU’s bæredygtighedskriterier, er baseret på data om ejendommens energieffektivitet. Kriterierne fra ’do not significant harm’ samt ’mimimum social safeguards’ indgår ikke i vurderingen, da det ikke har været muligt at indhente data herfor.
 7. Andelen af PensionDanmark infrastrukturportefølje, der lever op til EU's bæredygtighedskriterier, er opgjort som ejerskab af grøn energiinfrastruktur, der ikke vurderes at have negative virkninger for andre miljømål samt opfylder de sociale minimumskriterier