Hvad dækker forsikringerne?

Med pensionsordningen følger en række forsikringer, der dækker ved død, visse kritiske sygdomme samt ved førtidspension og fleksjob. Derudover er de fleste medlemmer dækket af PensionDanmark Sundhedsordning

Det er gældende for både forsikringsdækningerne og PensionDanmark Sundhedsordning, at ydelserne fra PensionDanmarks pensionsordning skal supplere – ikke erstatte – udbetalinger og andre rettigheder fra det offentlige.

Død før pensionsalderen

Dækningen ved dødsfald har til formål at sikre de efterladte økonomisk ro i en overgangsperiode, hvor f.eks. boligforhold mv. omlægges. Da behovet for dækningen ved dødsfald i lige så høj grad afhænger af medlemmets familie- og boligforhold, som af medlemmets indkomst, er der etableret vide rammer for medlemmets eget valg af dækning ved dødsfald.

Hvis et medlem dør inden pensionsalderen, udbetales hele det afdøde medlems opsparing efter afgift til de efterladte – dog mindst et engangsbeløb på typisk 500.000 kr. efter afgift. 

For medlemmer, der afgår ved døden efter pensionering, udbetales de første 10 års livsvarig pensionsydelse (pensionssikring), ligesom ratepensionen udbetales fuldt ud, uanset hvor længe medlemmet lever. Medlemmet kan dog fravælge pensionssikringen på pensioneringstidspunktet.   

Kritisk sygdom 

Medlemmer, der får stillet en diagnose, som er på PensionDanmarks liste over visse kritiske sygdomme, får udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kr.

Diagnoselisten vedligeholdes løbende med det formål at sikre, at diagnosticerbare alvorlige og potentielt dødelige sygdomme giver ret til udbetaling. Det indebærer både, at det løbende overvejes, om lidelser på listen fortsat er så alvorlige (livstruende), at de hører til på listen, og omvendt, om der er lidelser, der har en karakter, der betyder, at de bør optages på listen. Diagnoselisten vedligeholdes i dialog med relevante patientforeninger.

Udover engangsbeløbet får medlemmerne et års frit medlemskab til en relevant patientforening som f.eks. Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen eller Parkinsonforeningen.

Førtidspension 

Dækningerne ved nedsat arbejdsevne har til formål at sikre medlemmernes indtægtsgrundlag og fortsatte pensionsopsparing ved overgang til offentlig førtidspension.

Den nødvendige og tilstrækkelige betingelse for tilkendelse af ydelser fra PensionDanmark er tilkendelse af offentlig førtidspension. Dette sikrer et enkelt, administrationslet og entydigt tilkendelsesgrundlag. Det indebærer desuden, at størrelsen af den supplerende førtidspension kan fastsættes med udgangspunkt i et forholdsvist ensartet grundlag for vurdering af medlemmets samlede indtægter, idet der altid vil være tale om indtægt i form af offentlig førtidspension.

Medlemmerne får ved tilkendelse af offentlig førtidspension et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kr. Halvdelen af dette engangsbeløb forskudsudbetales, når medlemmet har været i ressourceforløb i mindst 12 måneder. Herudover får de typisk en supplerende førtidspension hver måned på 3.000-6.000 kr., afhængigt af det enkelte medlems overenskomst samt opsparingssikring, der sammen med den supplerende arbejdsmarkedspension (SUPP) sikrer uændret fortsættelse af pensionsopsparingen. Opsparingssikringen er individuelt beregnet baseret på det enkelte medlems bidrag for de sidste 12 bidragsaktive måneder. Derved tilstræbes et niveau for dækning, der afspejler medlemmets typiske årlige opsparing før fratrædelse.

Den supplerende førtidspension udløber tre år, før medlemmet opnår ret til folkepension, for at sikre en trinvis overgang fra indtægtsniveauet på førtidspension til niveauet for folkepensionister.

Fleksjob

Ved fleksjob har medlemmerne en opsparingssikring, der sikrer, at indbetalingen til pensionen er den samme som under almindelig beskæftigelse. 

Automatisk besked ved dækning 

PensionDanmark sørger via samkøring med offentlige registre for, at medlemmerne automatisk får besked, når deres forsikringsordning dækker.

Forsikringsdækningerne er specifikt målrettet medlemmernes behov på de enkelte brancheområder. Medlemmerne kan efter behov selv justere beløbene i deres forsikringsydelser.