Politik for aktivt ejerskab

PensionDanmark er i færd med at implementere de nye krav om en politik for aktivt ejerskab og offentliggørelse af afstemningsresultater m.v., der trådte i kraft 10. juni 2019. Forholdet forventes behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter en ajourført politik for aktivt ejerskab m.v. vil blive offentliggjort.

 

Med ejerskab af dele af virksomheder følger ansvar og rettigheder. Samtidig har virksomheder behov for ejere, der tager aktiv del i konstruktiv og til tider kritisk dialog. Derfor udøver PensionDanmark aktivt ejerskab ved at stemme på generalforsamlinger og være i dialog med de virksomheder, hvor PensionDanmark er aktionær.

En række overordnede principper for god selskabsledelse og aktivt ejerskab er styrende for PensionDanmarks arbejde med aktivt ejerskab. De omfatter også PensionDanmarks retningslinjer for ansvarlige investeringer, der mere bredt adresserer miljømæssige, sociale og governance forhold og bygger på principperne i OECD’s Responsible Business Conduct for Institutional Investors samt en række internationale konventioner og normer, anbefalinger fra UN Global Compact, hvor PensionDanmark er medlem, og FN’s bæredygtighedsmål frem mod 2030.

Principperne og forventningerne er gældende for både danske og udenlandske selskaber. De ligger i forlængelse af anbefalingerne fra Komiteen for God selskabsledelse og de internationale Global Governance Principles fra ICGN (International Corporate Governance Network). Overordnet indebærer de, at børsnoterede selskaber skal drives med aktionærernes interesser for øje, og det aktive ejerskab skal:

› Sikre stærke strukturer for virksomheden, som bidrager til den langsigtede værdiskabelse.
› Være præget af gensidig tillid og respekt mellem aktionærer og bestyrelse.
› Give den daglige ledelse rum til at udføre sin ledelsesopgave.

God selskabsledelse er i princippet universel, men PensionDanmark anerkender, at der er forskellige tilgange til god selskabsledelse forskellige steder i verden. Derfor tages der geografiske hensyn – særligt når det kommer til den konkrete stemmeafgivning – hvor der lægges vægt på, om virksomheden bevæger sig i den rigtige retning for aktionærerne.

PensionDanmark køber og sælger aktier med henblik på at nå et godt afkast. PensionDanmarks politik for aktivt ejerskab understøtter dette ved – gennem selskabsdialog og stemmeafgivning – at bidrage til at fremme den langsigtede værdiskabelse i virksomhederne.

Selskabsdialog

Det aktive ejerskab udføres i praksis gennem dialog med udvalgte selskaber i aktieporteføljen og gennem stemmeafgivelse på selskabernes generalforsamlinger. Der prioriteres efter væsentlighed og størrelsen af PensionDanmarks investering.

Når PensionDanmark indgår i en dialog med selskaber i aktieporteføljen sker det med et af to formål:

1 Enten som en proaktiv dialog, hvor formålet er at påvirke selskabet i en retning, som i sidste ende øger værdiskabelsen for aktionærerne. Dialogen vil oftest omhandle emner, som påvirker virksomhedens strukturer på lang sigt, og tage udgangspunkt i principperne i PensionDanmarks politik for aktivt ejerskab.

2 Eller ved at PensionDanmark efter en regelmæssig screening af porteføljen (eller på anden måde) bliver opmærksomme på et muligt brud på PensionDanmarks retningslinjer for ansvarlige investeringer.

PensionDanmark har valgt en model for selskabsdialog, hvor samarbejde med andre investorer er væsentligt. Ved at deltage i investorsamarbejder, hvor flere investorer går sammen – ofte gennem en fælles ekstern samarbejdspartner/operatør, opnås en række fordele.

En gruppe af investorer kan tale med større vægt over for et selskab end flere individuelle investorer og repræsenterer en større ejerandel af et selskabs aktiekapital end én enkelt investor.
Minoritetsaktionærer har som udgangspunkt de samme interesser i dialogen med selskaber.
Den eksterne samarbejdspartner kan på vegne af investorerne ansætte medarbejdere med særlige faglige (samt sproglige og kulturelle) kompetencer, som kan give selskaberne kritisk og konstruktivt modspil.

PensionDanmark anvender for tiden den London-baserede rådgivningsvirksomhed Hermes EOS som partner og operatør på udenlandske selskaber.

PensionDanmark modtager løbende rapportering om resultaterne af investorsamarbejdet og deltager løbende i udviklingen og fastlæggelse af nye prioriteter.

PensionDanmark anvender på dele af aktieporteføljen eksterne kapitalforvaltere, som investerer på vegne af PensionDanmark. Her er kapitalforvalternes brug af aktivt ejerskab en del af den løbende dialog med kapitalforvalterne.

Stemmeafgivning

PensionDanmark ønsker at stemme på alle generalforsamlinger i selskaber i den børsnoterede aktieportefølje. Der gøres dog en undtagelse på de få markeder, hvor stemmeafgivning låser aktieforvalternes mulighed for at handle aktierne op til generalforsamlingen.

PensionDanmark gør brug af en proxy advisor, som kan levere analyser af afstemningspunkter samt den nødvendige infrastruktur til at stemme elektronisk. Desuden har PensionDanmark tæt dialog med Hermes EOS, og de eksterne aktieforvaltere om generalforsamlingspunkter og -emner.

PensionDanmark stemmer i alle tilfælde ud fra sin egen stemmepolitik, som afspejler Pension-Danmarks principper og forventninger til god selskabsledelse, klima- og miljøansvarlighed og respekt for arbejdstagerrettigheder.

Hvis PensionDanmark stemmer imod bestyrelsen på en generalforsamling, er det ikke nødvendigvis udtryk for utilfredshed med selskabet, bestyrelsen eller ledelsen. Det er som udgangspunkt en tilkendegivelse til det enkelte afstemningspunkt. Som udgangspunkt vil PensionDanmark – via Hermes EOS – søge dialog med selskabet om de forhold, som gør at der stemmes imod.

PensionDanmarks bestyrelsesmedlemmer kan have interessekonflikter i forhold til selskaber, hvor PensionDanmark er aktionær. PensionDanmarks bestyrelse har derfor besluttet, at i de tilfælde, hvor direktionen anbefaler, at der på generalforsamlingen for danske selskaber stemmes imod bestyrelsens anbefalinger, skal denne anbefaling godkendes af PensionDanmarks formandsskab.

Transparens og dialog

PensionDanmark ønsker at være åben om det aktive ejerskab. PensionDanmark rapporterer derfor årligt om resultaterne af arbejdet med aktivt ejerskab på pensiondanmark.com og i rapport om samfundsansvar.

Her rapporterer PensionDanmark også om afstemninger på generalforsamlinger på et overordnet niveau. Ved konkrete forespørgsler oplyses medlemmer, interessenter og medier om, hvordan der er stemt.