Investeringsstrategi

Vi har inden for de seneste år tilpasset vores investeringspolitik til de meget lave renter, da det fremadrettede afkast fra danske stats- og realkreditobligationer forventes at være meget moderat.

Siden 2012 har vi arbejdet med en ny porteføljestruktur. Her er formueandelen i almindelige obligationer reduceret væsentligt, til fordel for flere investeringer i ejendomme, infrastruktur og direkte udlån.

PensionDanmarks investeringer skal sikre købekraften for fremtidige pensioner, uanset hvordan markeder og inflation udvikler sig over de kommende årtier. Derfor har vi konstant fokus på at sikre balancen i porteføljen, hvor enkeltrisici som f.eks. stigende inflation eller en væsentlig økonomisk afmatning, ikke dominerer porteføljens risikoprofil.

Kraftig vækst i formuen

Ultimo 2018 havde PensionDanmark en investeringsbalance på 216 mia.kr. PensionDanmark er et relativt ungt pensionsselskab med sin grundlæggelse i 1992. Derfor vil medlemmernes pensionsindbetalinger også over de kommende år ligge på et væsentlig højere niveau end de løbende pensionsudbetalinger. I 2022 forventes PensionDanmarks formue under forvaltning at have passeret 250 mia.kr.

Investering af medlemmernes opsparing i alderspuljer

PensionDanmark arbejder med markedsrenteprodukter, hvor medlemmernes opsparing forrentes med det løbende markedsafkast af investeringerne. Medlemmernes opsparing fordeles mellem opsparing til en løbende livsvarig alderspension og en ratepension, som medlemmerne kan vælge at få udbetalt over 10, 15 eller 20 år.

PensionDanmark investerer medlemmernes opsparing i alderspuljer. Her tilpasses formuesammensætningen og risikoprofilen løbende til medlemmets alder og investeringshorisont. 

Risikoaftrapning

I takt med at det enkelte medlem bliver ældre sker der en reduktion af investeringsrisikoen, hvor investeringer med en højere risiko gradvist erstattes af en større formueandel i primært danske stats- og realkreditobligationer.

For aktier og kreditobligationer (erhvervs- og Emerging Market obligationer m.v.) påbegyndes risikoaftrapningen, når medlemmet har passeret henholdsvis 45 og 67 år.

For investeringerne i ejendomme, infrastruktur og vedvarende energianlæg påbegyndes risikoaftrapningen først når medlemmet er fyldt 75 år. Disse investeringer er karakteriseret ved en relativ stabil og forudsigelig indtjening.

I 2019 er der indført branchestandard for markedsrenteprodukter, hvor risikoaftrapningen oversættes til et risikotal mellem 1 og 5,9. Selskaber skal oplyse om afvigelser i risikotal i forhold til de intervaller der gælder for lav, middel og høj risiko. Læs mere om afvigelserne.

Frit Puljevalg

Medlemmer der selv ønsker at bestemme sammensætningen af investeringerne i deres ratepension, kan bruge PensionDanmarks Frit Puljevalg. Her kan de selv bestemme fordelingen mellem aktier og obligationer eller lade PensionDanmark bestemme ud fra en risikoprofil, de selv vælger.