menu arrow mobile
Om os

Bæredygtighedsrisici omfatter skadelige sociale, miljømæssige eller ledelsesmæssige forhold og hændelser, der kan påvirke afkastet af PensionDanmarks investeringer negativt og dermed i sidste ende forringe vores medlemmers pension.

PensionDanmark ønsker at være en bæredygtig investor og begrænse disse risici. PensionDanmark søger til stadighed efter investeringer, der fremmer samfundsmæssige målsætninger om fx bedre klima og social fremgang. Det tror vi også sikrer det bedste langsigtede afkast og pensioner for vores medlemmer. Som led i disse bestræbelser har PensionDanmark også opmærksomhed på de mulige negative bæredygtighedsindvirkninger, der kan være forbundet med bestemte investeringer.

Negative bæredygtighedsindvirkninger

En negativ bæredygtighedsindvirkning kan fx komme fra investeringer i (termisk) kulminedrift, der er særlig skadelig for klimaet, selv om der meget ofte er alternative og mere rentable muligheder for at producere samme mængde elektricitet med væsentlig lavere udledning af drivhusgasser. Termisk kul er ret sikkert på vej ud af verdens energiproduktion, og investeringer heri vil indebære betydelige risici for tab.

PensionDanmark har som ansvarlig investor valgt at fokusere på:  

 • Virkning på klimaet
 • Virkning på arbejdstagerforhold og diversitet
 • Virkning på menneskerettigheder
 • Virkning på miljø og biodiversitet
 • Virkning på sundhed

Læs PensionDanmarks erklæring om hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, jf. disclosureforordningens artikel 4.

Værdibaseret investeringspolitik

Vores investeringspolitik bygger på generelt accepterede normer baseret på internationale konventioner og aftaler:

 • FN’s menneskerettighedserklæring
 • ILO’s kernekonventioner om arbejdstagerforhold
 • Rio-deklarationen om miljø og udvikling
 • FN’s konvention mod korruption
 • FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv
 • Ovennævnte er også grundlag for de ti principper i FN’s bæredygtighedsorganisation Global Compact
 • OECD's Responsible Business conduct for Institutional Investors
 • OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber
 • Parisaftalen om klima
 • FN’s 17 verdensmål.

Virksomheder, der har en sund forretningsmodel og samtidig opererer i overensstemmelse med disse normer, vil typisk skabe værdi for ejere, medarbejdere og det omgivende samfund og samtidig tage nødvendige hensyn til miljø og klima.

Bæredygtighed i praksis

PensionDanmark gennemfører altid en analyse af en potentiel investerings afkast-risiko profil, hvor der på linje med andre risici er fokus på at identificere centrale bæredygtighedsrisici samt mulighederne for at udøve aktivt ejerskab for bl.a. at begrænse negative bæredygtighedsindvirkninger. Typisk er der gode muligheder for at udtræde af investeringer i det børsnoterede marked, mens investeringer i fx ejendomme samt unoterede aktier og kapitalfonde ikke er så omsættelige.

Investeringer i ejendomme, unoterede aktier og kapitalfonde m.v. er derfor forbundet med en særlig grundig due diligence proces, hvor ESG-funktionen altid inddrages før en investering, ligesom der gennemføres en analyse af om en potentiel investering i en kapitalfond er forenelig med det fælles skattekodeks, som PensionDanmark har udarbejdet sammen med andre førende danske investorer.

Vi har på forhånd valgt at se bort fra en række investeringer, der vurderes at være forbundet med særlig høje bæredygtighedsrisici:

 • Der er nultolerance over for selskaber involveret i produktion af klyngebomber og anti-personelminer
 • Tobak er meget sundhedsskadeligt, og tobaksproducenter er udelukket fra investeringsuniverset
 • Olieselskaber med betydelig omsætning fra tjæresand, som er en særlig miljøbelastende udvindingsteknologi
 • Mineselskaber med betydelig omsætning fra (termisk) kulproduktion, som er særlig belastende for klima og miljø og i øvrigt er en forældet teknologi.

I praksis har det også betydning, om PensionDanmark selv udvælger de enkelte investeringer, eller om investeringerne foretages på PensionDanmarks vegne af en ekstern forvalter. Forvaltere skal gennemgå en særskilt due diligence proces forud for udvælgelsen, hvor der bl.a. foretages en vurdering af deres evne til at gennemføre ansvarlige investeringer og rapportere herpå. Forvaltere skal respektere PensionDanmarks udelukkelser af investeringsuniverset, jf. ovenfor, og i øvrigt rapportere løbende på hændelser, de måtte komme undervejs med.

Efter en investering foretager PensionDanmark screening og overvågning af selskaberne. Dette foregår bl.a. med input fra flere anerkendte serviceleverandører, som løbende vurderer selskabers og landes adfærd.

Vi er aktive ejere

Hvis der er tale om aktieinvesteringer, vil PensionDanmark – som regel igennem Federated Hermes EOS i London – foruden screening have adgang til at indgå i dialoger med de største selskaber og selskaber, hvis aktiviteter er forbundet med særlig risiko for at have negative bæredygtighedsindvirkninger. Det kan fx være virksomheder inden for olie og gasudvinding samt minedrift. I den løbende dialog er der lejlighed til at opnå større indsigt i selskabets forretning og vurdere dets vilje og evne til at begrænse og helst undgå negativ påvirkning af medarbejdere og omgivelser. En negativ vurdering vil ofte føre til, at PensionDanmark stemmer imod ledelsen på generalforsamlinger i selskabet. Hvis det efter gentagne forsøg vurderes som udsigtsløst at påvirke et selskab i bæredygtig retning, kan det medføre, at investeringen i selskabet reduceres eller, at det i sidste ende helt udtages fra investeringsuniverset.

Vi har fokuseret vores ejendomsinvesteringer på projekter i Danmark. Siden 2012 har alle byggerier været bæredygtighedscertificeret til mindst guld efter DGNB-standarden, der bl.a. stiller krav til materialer, byggeproces, indeklima, energiforbrug og genanvendelse ved nedrivning. Vi har samtidig et program for forbedring af vores ældre ejendomme. Samtidig stiller PensionDanmark som bygherre krav om sociale klausuler og overenskomstdækning for alle involverede entreprenører og underentreprenører, hvilket også indebærer, at der uddannes et forholdsmæssigt antal lærlinge undervejs i processen.

Når det drejer sig om statsobligationer og investeringer i statsejede virksomheder, er påvirkningsmulighederne begrænsede for investorer som PensionDanmark. Det er ikke rimeligt – eller realistisk – at stille samme krav til alle stater, idet landene har forskellige forudsætninger. Derfor har PensionDanmark indført en systematisk screeningsproces, der er baseret på en række indikatorer for regeringsførelse, korruption, respekt for borgernes frihedsrettigheder, overholdelse af basale menneskerettigheder mv. kombineret med en kvalitativ analyse af de lavest rangerede lande. Processen har til hensigt at sikre, at der kun investeres i lande, hvor den samlede vurdering af landet møder et minimumsniveau.

Bæredygtighed skal kunne måles

PensionDanmark modtager i dag data for de fleste selskaber, som anvendes til beregning af klimaaftryk, energi- og vandforbrug samt affaldsproduktion. Derudover modtager PensionDanmark oplysninger om kønsdiversitet i bestyrelser og overtrædelser af internationale konventioner.

I den seneste rapport om samfundsansvar har PensionDanmark bl.a. rapporteret om klimaaftryk – CO2e/mio.kr. - fra aktieportefølje, virksomhedsobligationer, ejendomme og unoterede aktier (PE). Vi har endvidere sat som mål, at det samlede klimaaftryk fra vores aktier og virksomhedsobligationer skal falde med 45% i 6 års perioden 2018-24, og inden 2050 skal PensionDanmarks investeringer have netto-nul udledning. Reduktionsmålet skal ses i lyset af, at aktieporteføljen allerede i dag har et lavt klimaaftryk, der er under 2/3 af det globale aktieindeks, fordi PensionDanmark i forvejen har et fokus på bæredygtige investeringer. PensionDanmarks ejendomsportefølje har allerede et lavt energiforbrug og et meget lavt klimaaftryk, men alligevel er målet at reducere udledningen pr. kvm med yderligere 35% frem mod 2025.

Derudover beregner PensionDanmark CO2-besparelser fra ejerskab af vedvarende energi. PensionDanmarks andel er i 2020 opgjort til 1.9 mio. ton, som vedrører produktion af ca. 3.600 GWh elektricitet på i alt 20 idriftsatte sol- og vindmølleparker mv i Danmark, UK, Tyskland, Spanien, USA og Taiwan. Den grønne elektricitet svarer omtrent til forbruget for 1 million danske husstande.

Vi arbejder på at udvide mål og beregninger af bæredygtighedsindvirkninger til alle aktivklasser samt inddrage endnu flere bæredygtighedsmål som fx indikatorer for arbejdsmiljø, sundhedsfremme og biodiversitet. 

Aflønning og bæredygtighed

Alle vores medarbejdere er forpligtet til at håndhæve PensionDanmarks investeringspolitik og udføre alle opgaver i overensstemmelse hermed. I PensionDanmarks aflønningsstruktur er der en relativt begrænset anvendelse af variabel aflønning, hvor den enkelte leder kan fastsætte mål vedrørende bæredygtighedsrisici for sine medarbejdere, såfremt det vurderes at være hensigtsmæssigt.

Læs PensionDanmarks politik for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocesser mv. (PDF)