Governance

Bestyrelsen i PensionDanmark består af 16 medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter – heraf ét særligt sagkyndigt medlem, der er formand for revisionsudvalget.  Bestyrelsen lægger vægt på at leve op til anbefalingerne for god og effektiv selskabsledelse i arbejdsmarkedspensioner. 

PensionDanmark arbejder – med udgangspunkt i lovgivningen og anbefalinger om god selskabsledelse – med at sikre en effektiv ledelse og styring af virksomheden. Det indebærer, at der lægges vægt på, at PensionDanmarks administration og udvikling af selskabets aktiviteter afspejler aktionærernes og medlemmernes interesser, og at der sker en forsvarlig styring og overvågning af selskabets aktivitetsområder og risici.

God selskabsledelse

Bestyrelsen lægger vægt på at leve op til anbefalingerne i Pensionsmarkedsrådets rapport om god og effektiv selskabsledelse i arbejdsmarkedspensioner, der udkom i juni 2004. PensionDanmark lægger derudover særlig vægt på at opretholde og videreudvikle en høj grad af åbenhed om alle dele af selskabets aktiviteter, god information og dialog med selskabets interessenter samt en høj professionel standard for arbejdet i bestyrelse og direktion. Bestyrelsen sikrer bl.a. dette gennem vedtagelsen af en informations- og kommunikationspolitik samt ved at kontrollere kvaliteten af selskabets kommunikation.

Kompetencer

Bestyrelsen skal til stadighed samlet besidde den fornødne viden og erfaring om PensionDanmarks risici til at sikre en forsvarlig varetagelse af bestyrelsens opgaver, pligter og drift af PensionDanmark. Bestyrelsen gennemfører minimum én gang årlig en samlet evaluering af bestyrelsens sammensætning og kompetenceniveau set i forhold til PensionDanmarks forretningsmodel, strategi og risikoprofil, samt en evaluering af samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen.

Anbefalinger

Rapporten fra Pensionsmarkedsrådet anbefaler, at det overvejes, om antallet af bestyrelsesmedlemmer på sigt kan nedbringes. Bestyrelsen for PensionDanmark har 16 medlemmer, hvilket skyldes, at aktionærerne lægger vægt på en bred repræsentation af overenskomstparterne i bestyrelsen for at sikre ejerskab, indsigt og indflydelse. Fordelene ved denne sammensætning vurderes at være større end fordelen ved at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer.